Systemutvecklare

Program - grundnivå - 120/180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
TGSUV version 3
Engelsk benämning:
Systems Developer
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2008
Fastställandedatum:
14 oktober 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
10 mars 2009

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Med undantag av Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningen vilar på pedagogiska hörnstenar: ett projektdrivet lärande och en reflekterande praktik. Utgångspunkten är en aktivitetsbaserad pedagogik formulerad i Malmö högskolas visionsdokument (Där mångfald gör skillnad, 2006-2015):

Vi har utvecklat en pedagogik som leder till det övergripande lärandemålet om
gränsöverskridande handlingskompetens och som på ett aktivt sätt förbereder
våra studerande för att själv skapa och forma sin försörjning efter avslutade studier i en värld som är mer öppen än någonsin tidigare och där det inte längre
alltid kommer att finnas färdiga yrken eller arbeten som väntar
.

Det förra innebär att projektarbete, som arbetsform och studieform, genomsyrar hela utbildningen. Det senare innebär att tid för självvärdering av både fram- och motgångar används för att ur praktiken skapa värdefull beredskap för framtiden. Ett reflekterat lärande skapar handlingsberedskap för den kommande professionen.

Det finns ett stort inslag av både studentinitierat såväl som näringslivsanknutet arbete inom programmet. Intressanta och lärorika projekt initieras av företag i omnejden och genomförs tillsammans med studenter i programmet. En förutsättning för framgång i projekten är ett aktivt deltagande – lärande – från båda parter.

Samtidigt med projektarbeten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och handledning. De olika formerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Undervisningen planeras och genomförs för att utveckla studentens förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i ett projekt. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid helhet, förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglas i examinationen.

Att reflektera över sina fram- och motgångar innebär också att man som student ska uppleva en progression i utbildningen. Här följer några riktlinjer för en sådan progression:

 • utveckling av en större insikt om hur komplexitet kan förstås inom området
 • utveckling av förmågan till abstraktion och möjligheten att med metoder förenkla komplexitet
 • utveckling av förmågan att betrakta system från enklare till mer avancerade, komplexa och operativa informationssystem
 • utveckling från dynamisk och strukturerad programmering till objektorienterad programmering
 • utveckling av förmågor som lyhördhet och kvalitetstänkande genom successivt allt mer komplicerade projekt

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2010:
Höst 2010 - Termin 1
Vår 2011 - Termin 2
Höst 2011 - Termin 3
Vår 2012 - Termin 4
Höst 2012 - Termin 5
Vår 2013 - Termin 6
Under termin 5 ska studenten läsa 30 valbara högskolepoäng.

Lärandemål

Omfattning 120 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom systemutveckling och datavetenskap
 • visa kännedom om systemutvecklings vetenskapliga grund
 • visa kunskap om metoder för utveckling av datorprogram och informationssystem
 • visa kännedom om användardriven utveckling av digitala informationssystem
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för systemutveckling
 • visa kännedom om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom systemutveckling
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande inom systemutveckling med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i projektgrupper arbeta inom området systemutveckling
 • kunna resonera kring en digital systemlösning utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och datorbaserade tjänster
 • kunna föra resonemang kring specifikation, konfiguration, integration och vidareutveckling av distribuerade informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom systemutveckling
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Omfattning 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom systemutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om systemutvecklings vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och digitala tjänster
 • visa kunskap om användardriven utveckling av digitala informationssystem
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som mätbar kvalitet i utveckling av kostnadseffektiva lösningar
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för systemutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i projektgrupper arbeta inom systemutveckling
 • kunna rekommendera en digital systemlösning utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och datorbaserade tjänster
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom systemutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

 • Högskoleexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling, 120hp
 • Kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling, 180hp