Systemutvecklare

Sammanfattning

En systemutvecklares uppgift är att konstruera hållbara och användarvänliga digitala system. På det här programmet lär du dig att modellera, utveckla, organisera och analysera digitala informationssystem för olika tillämpningar som till exempel webb eller mobila applikationer.
Utveckling av informationssystem är ett växande behov i samhället, där nya kanaler och medier ska göra digitaliserad information tillgänglig för allt fler. Ämnen som ingår i utbildningen är: datavetenskap, informationsteknik, programmeringsmetodik och informationssäkerhet, allt med fokus på modellering, konstruktion och analys av digitala system. Undervisningen bygger på ett projektdrivet lärande där projekt kan genomföras i samverkan med näringslivet eller andra externa aktörer så att du som student får träning i den framtida yrkesrollen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Tillhör du dem som bryr dig om ifall hemsidor och informationsflöden på till exempel webben känns onaturliga eller krångliga? Som önskar att du fått vara med och bygga upp dem från grunden? Då är Systemutvecklarprogrammet något för dig!

En systemutvecklares uppgift är att konstruera hållbara, användarvänliga digitala system.

På den här utbildningen lär du dig att analysera, organisera och utveckla digitala informationstjänster från olika informationsflöden och system, till exempel hemsidor eller personalsystem.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGSYA version 7
Engelsk benämning:
Computer Systems Developer
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
03 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
05 juni 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Matematik B.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot utveckling av stora och komplexa datasystem. Det innebär att studenterna tillägnar sig datavetenskaplig kompetens med fokus mot programmering av datasystem på många olika abstraktionsnivåer, t.ex. system som implementerar tjänster på webben, systemprogramvara för styrning och kontroll av hårdvara eller andra system.

Det första året fokuserar på grundläggande programmeringsfärdigheter. Dessutom introduceras mjukvaruutveckling, både med strukturerade och inkrementella metoder i samband med projektarbetet under den andra terminen.

Det andra läsåret omfattar fördjupning i centrala delar av datavetenskapen, datastrukturer och algoritmer, och delar som har särskilt fokus på utveckling av komplexa datasystem, backendsystem för webbtjänster och systemprogramvara samt fördjupning inom systemutveckling. Året avslutas med en vetenskapsteoretisk metodkurs som förberedelse inför det tredje årets examensarbete.

Det avslutande läsåret omfattar valbara kurser den femte och sjätte terminen vilka ger möjlighet för studenten att själv välja specialisering och fördjupning på sin utbildning. Studenterna genomför termin 5 också ett mer komplext projekt än första året där kunskap från tidigare kurser år ett och två omsätts i praktiken och studenterna förväntas ta ett större ansvar för planering av projektet. Den sista terminen görs examensarbete parallellt med valbara kurser.

Utbildningen utgår från ett aktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga såväl självständigt som i grupp genom eget arbete. De stora projektkurserna på första och tredje året är avsedda att träna detta i en så yrkesnära miljö som möjligt. Projekt av mindre omfattning förekommer även på andra kurser i utbildningen. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, sammanhang och förmåga till egen analys.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 och 6 läses valbara kurser om 15 hp per termin.

Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts kursen DA485A med de kurser studenten läser under sina studier utomlands. Dessa kurser ska godkännas av programledare.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom systemutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om systemutvecklings vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och digitala tjänster
 • visa kunskap om användardriven utveckling av digitala informationssystem
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som mätbar kvalitet i utveckling av kostnadseffektiva lösningar
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för systemutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i projektgrupper arbeta inom systemutveckling
 • kunna rekommendera en digital systemlösning utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och datorbaserade tjänster
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom systemutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot systemutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Computer Systems Development, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling är totalt 180hp i avslutade kurser, varav 90hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15hp samt 60hp i för inriktningen specifika kurser.
Inriktningsspecifika kurser
 • DA379A - Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur 7.5 hp
 • DA336A - Systemutveckling och projekt I 15 hp
 • DA109A – Webbtjänster 7.5 hp
 • DA488A - Systemprogramvara 7.5 hp
 • DA489A – Systemutveckling II 7.5 hp
 • DA222A - Informationssäkerhet 7.5 hp
 • DA218A – Flertrådad programmering 7.5 hp

Övrigt

Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Kristina Allder, programansvarig
Telefon: 040-6657132

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema