Systemutvecklare

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2018

Programkod:
TGSYA version 5,1
Engelsk benämning:
Computer Systems Developer
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Matematik B.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot utveckling av stora och komplexa datasystem. Det innebär att studenterna tillägnar sig datavetenskaplig kompetens med fokus mot programmering av datasystem på många olika abstraktionsnivåer, t.ex. system som implementerar tjänster på webben, systemprogramvara för styrning och kontroll av hårdvara eller andra system.
Det första året fokuserar på grundläggande programmeringsfärdigheter. Dessutom introduceras mjukvaruutveckling, både med strukturerade och inkrementella metoder i samband med projektarbetet under den andra terminen.
Det andra läsåret omfattar fördjupning i centrala delar av datavetenskapen, datastrukturer och algoritmer, avancerade metoder för text- och bildhantering, flertrådad programmering, men också delar som har särskilt fokus på utveckling av komplexa datasystem, backendsystem för webbtjänster och systemprogramvara samt fördjupning inom systemutveckling. Året avslutas med ett projekt och en vetenskapsteoretisk metodkurs som förberedelse inför det tredje årets examensarbete.
Det avslutande läsåret omfattar dels valbara kurser den femte terminen vilka ger möjlighet för studenten att själv välja specialisering och fördjupning på sin utbildning. Den sista terminen görs examensarbete parallellt med ytterligare fördjupning i informationssäkerhet och databaser.
Utbildningen utgår från ett aktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga såväl självständigt som i grupp genom eget arbete. De stora projektkurserna på första och andra åren är avsedda att träna detta i en så yrkesnära miljö som möjligt. Projekt av mindre omfattning förekommer även på andra kurser i utbildningen. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, sammanhang och förmåga till egen analys.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2018:
Höst 2018 - Termin 1
Vår 2019 - Termin 2
Höst 2019 - Termin 3
Vår 2020 - Termin 4
Höst 2020 - Termin 5
Vår 2021 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 och 6 läses valbara kurser om 30 hp.

Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts kursen DA392A med de kurser studenten läser under sina studier utomlands. Krav ställs dock på att minst motsvarande 15 hp av dessa ska vara på en nivå motsvarande 61-90 hp eller högre.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom systemutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om systemutvecklings vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och digitala tjänster
 • visa kunskap om användardriven utveckling av digitala informationssystem
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som mätbar kvalitet i utveckling av kostnadseffektiva lösningar
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för systemutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i projektgrupper arbeta inom systemutveckling
 • kunna rekommendera en digital systemlösning utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och datorbaserade tjänster
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom systemutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot systemutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Computer Systems Development, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling är totalt 180hp i avslutade kurser, varav 90hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15hp samt 60hp i för inriktningen specifika kurser.
Inriktningsspecifika kurser
 • DA379A - Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur 7,5 hp
 • DA336A - Systemutveckling och projekt I 15hp
 • DA358A – Datavetenskap: Storskaliga webbtjänster 7,5hp
 • DA388A - Systemprogramvara 7,5hp
 • DA389A – Systemutveckling II 7,5hp
 • DA351A - Informationssäkerhet 7,5hp
 • DA218A – Flertrådad programmering 7,5hp

Övrigt

För behörighet till termin 2 ska provkoden 1605 laborationer i kursen DA339A vara godkänd.
För behörighet till termin 3, ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet inklusive avslutad kurs DA339A.
Tillträdeskrav till kurserna DA392A och DA391A framgår av respektive kursplan.
Under årskurs 2 och 3 kan kurser komma att ges på engelska.