Systemutvecklare

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

En systemutvecklares uppgift är att konstruera hållbara och användarvänliga digitala system. På det här programmet lär du dig att modellera, utveckla, organisera och analysera digitala informationssystem för olika tillämpningar som till exempel webb eller mobila applikationer.
Utveckling av informationssystem är ett växande behov i samhället, där nya kanaler och medier ska göra digitaliserad information tillgänglig för allt fler. Ämnen som ingår i utbildningen är: datavetenskap, informationsteknik, programmeringsmetodik och informationssäkerhet, allt med fokus på modellering, konstruktion och analys av digitala system. Undervisningen bygger på ett projektdrivet lärande där projekt kan genomföras i samverkan med näringslivet eller andra externa aktörer så att du som student får träning i den framtida yrkesrollen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
TGSYS version 1
Engelsk benämning:
Systems Developer
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
28 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 september 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Matematik B.

Upplägg

Utbildningen vilar på pedagogiska hörnstenar: ett projektdrivet lärande och en reflekterande praktik. Utgångspunkten är en aktivitetsbaserad pedagogik formulerad i Malmö högskolas visionsdokument (Där mångfald gör skillnad, 2006-2015):

Vi har utvecklat en pedagogik som leder till det övergripande lärandemålet om gränsöverskridande handlingskompetens och som på ett aktivt sätt förbereder våra studerande för att själv skapa och forma sin försörjning efter avslutade studier i en värld som är mer öppen än någonsin tidigare och där det inte längre alltid kommer att finnas färdiga yrken eller arbeten som väntar.

Det förra innebär att projektarbete, som arbetsform och studieform, genomsyrar hela utbildningen. Det senare innebär att tid för självvärdering av både fram- och motgångar används för att ur praktiken skapa värdefull beredskap för framtiden. Ett reflekterat lärande skapar handlingsberedskap för den kommande professionen.

Det finns ett stort inslag av både studentinitierat såväl som näringslivsanknutet arbete inom programmet. Intressanta och lärorika projekt initieras av företag i omnejden och genomförs tillsammans med studenter i programmet. En förutsättning för framgång i projekten är ett aktivt deltagande – lärande – från båda parter.

Samtidigt med projektarbeten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och handledning. De olika formerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Undervisningen planeras och genomförs för att utveckla studentens förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i ett projekt. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid helhet, förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglas i examinationen.

Att reflektera över sina fram- och motgångar innebär också att man som student ska uppleva en progression i utbildningen. Här följer några riktlinjer för en sådan progression:

 • utveckling av en större insikt om hur komplexitet kan förstås inom området
 • utveckling av förmågan till abstraktion och möjligheten att med metoder förenkla komplexitet
 • utveckling av förmågan att betrakta system från enklare till mer avancerade, komplexa och operativa informationssystem
 • utveckling favsystem utifrån flera olika paradigmer
 • utveckling av förmågor som lyhördhet och kvalitetstänkande genom successivt allt mer komplicerade projekt

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2013:
Höst 2013 - Termin 1
Vår 2014 - Termin 2
Höst 2014 - Termin 3
Vår 2015 - Termin 4
Höst 2015 - Termin 5
Vår 2016 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 ska studenten läsa 30 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom systemutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om systemutvecklings vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och digitala tjänster
 • visa kunskap om användardriven utveckling av digitala informationssystem
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som mätbar kvalitet i utveckling av kostnadseffektiva lösningar
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för systemutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i projektgrupper arbeta inom systemutveckling
 • kunna rekommendera en digital systemlösning utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och datorbaserade tjänster
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom systemutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling, 180hp

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bengt J. Nilsson, programansvarig
Telefon: 040-6657244
Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-6657037