Byggingenjör: Projekt- och produktionsledning

Programmet har ersatts av Byggingenjör [THBYB ].

Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Detta är en programinriktning av Byggingenjör

Sammanfattning

Att skapa byggnadsverk – byggnader, vägar och broar – utgör en central del i samhällets utveckling. Som byggingenjör arbetar du nära många andra yrkesgrupper och är med i processer som ger tydliga avtryck i framtiden.

Utbildningen betonar förståelsen för helheten av byggprocessen. Du utvecklar en gedigen kunskap i byggandets planering, teknik och produktion. Du får ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap, matematik och lär dig lagstiftning, ekonomi och miljöaspekter som rör byggandet. Du kommer även att utveckla din förmåga att lösa problem och lära dig hur olika IT-verktyg används i byggprocessen. Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vad lär jag mig?

Hela byggprocessen

Du utvecklar kunskap om styrmedel för byggandet, det vill säga lagar, ekonomi och miljöaspekter. Du får ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap och matematik och inte minst en gedigen grund i byggandets planering, teknik och produktion. 

Identifiera och lösa problem

Med hjälp av kunskaper i matematik och naturvetenskap kan en ingenjör lösa tekniska problem som exempelvis att beräkna hur tjock en vägg behöver vara för att bära upp huset och ge tillräcklig isolering mot värme och buller utan att den blir för dyr eller ger upphov till för stort koldioxidutsläpp. Förmågan att identifiera och lösa problem som dessa, att bedöma om lösningarna är rimliga och se hur de utgör en del i en byggnads helhet är centralt för vad man lär sig på ingenjörsutbildningen. 

Samarbeta med olika yrkesgrupper

I byggprocessen medverkar ett stort antal olika intressenter; byggaktörer, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, myndigheter med flera. I utbildningen kommer du träna på att arbeta tillsammans med andra och kommunicera information på ett tydligt sätt.

IT-verktyg, hållbart byggande mm

Centralt för utbildningen är användningen av olika IT-verktyg och koncept såsom cirkulär ekonomi och hållbart byggande. Också avgörande är synen på bygg- och fastighetsprocessen som en integrerad helhet bestående av projektering, produktion och förvaltning samt flöden av information (BIM).

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter examen har du möjlighet att arbeta i många olika roller med att till exempel projektera, konstruera, arbeta som arbetsledare och förvalta. Din yrkesroll som ingenjör beror mycket på dig och dina intressen. Våra färdiga ingenjörer kommer snabbt i arbete och finns på både små och stora byggföretag, på arkitektkontor och entreprenadföretag, hos tekniska konsulter och inom kommuner. Vi har alumner som arbetar på exempelvis Centerlöv & Holmberg, Fojab Arkitekter, JM, NCC, Peab, Rambøll, Skanska, SydArk Konstruera, Sweco, Tegelmästar'n, Tetra Pak och Tyréns.

Samarbete med arbetslivet

Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat genom projektarbeten och gästföreläsningar. Utbildningen har ett eget branschnätverk som bollplank för att utvecklas i takt med omvärlden.

Förberedande kurs för repetition av gymnasiematten

Innan programstart erbjuds alla antagna en kortare frivillig förberedande kurs i matematik. Kursen repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför det första matematikmomentet. Kursen kan underlätta studierna oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre studieuppehåll. 

Ett alternativ för dig som saknar behörighet

Om du vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet så finns ett Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet. Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår, alternativt urval och hur du ansöker.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
THBYA version 2
Engelsk benämning:
Bachelor of Science in Building Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
20 februari 2016
Fastställandedatum:
28 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

 • Projekt- och produktionsledning 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
 • Byggteknik 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
 • Teknik och arkitektur 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Upplägg

I utbildningen betonas förståelsen för helheten av byggprocessen - från utveckling av en idé, färdigställande och underhåll, till en omfattande ombyggnad eller slutlig rivning. Under de två första åren läses gemensamma kurser varvid studenten utvecklar dels en allmän kunskap om styrmedel såsom lagar, ekonomin och miljöaspekter dels kunskaper om och färdigheter i byggandets planering, teknik och produktion kompletterat med en ändamålsenlig bas av naturvetenskap och matematik. Utbildningen tar sin utgångspunkt i helheter och övergripande kurser, med en allt mer differentierad och förfinad förståelse för helheter och deras delar. Användning av IT-teknik för hantera, generera och kommunicera information är liksom tanken kring ett hållbart byggande något som följer studenten under utbildningen.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar. Ett branschnätverk finns med representanter från en bred avnämarkrets, bland andra arkitekter, teknikkonsulter, projektledningskonsulter, fastighetsbolag och entreprenörer.

Under det tredje året kan kurser inom tre områden väljas: byggteknik, projekt- och produktionsledning samt arkitektur och teknik. De valbara kurserna läses termin 5. En kurs ges under förutsättning att tillräckligt många sökande finns. Under det tredje året görs även ett examensarbete.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Lärandemål

Högskolelagen
Utbildning ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet
Inom utbildningsområdet ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Högskoleförordningens examensbeskrivning
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Lokala mål för utbildningen vid Malmö universitet
Allmänna
Utöver de nationella målen inom teknikområdet (byggteknik) ska studenten
 • visa ett brett kunnande om och förståelse för byggandet som en samhällsprocess - från idé, utredning, planering, utformning och produktion av den fysiska miljön till drift och förvaltning
 • visa medvetenhet om att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang med behov av såväl helhetstänkande som ämneskunskaper med djup och bredd
 • visa kunskap om den informationsproduktion och de informationsflöden som äger rum i byggprocessens olika skeden
 • kunna redogöra för byggnadsverks uppbyggnad och analysera funktioner, krav och frågeställningar som styr valet av lösningar
 • ha goda kunskaper om och färdigheter i datorbaserade hjälpmedel och andra förekommande verktyg för stöd i ingenjörsarbetet
 • kunna söka och värdera information samt använda facklitteratur och begrepp på även andra språk än svenska, företrädesvis engelska
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom området för de valda kurserna

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.
Bachelor of Science in Building Engineering.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 respektive 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 40 respektive 90 inom programmet.

Tillträde till respektive kurs specificeras genom behörigheten.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Rolf Andersson, programansvarig
Telefon: 040-6658181
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610
Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-6657037