Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
THDTA version 3
Engelsk benämning:
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Upplägg

I utbildningen betonas förståelsen för helheten av distribuerade, mobila system - från utveckling av inbyggda mikroprocessorsystem, datorteknik och programmering, till programmeringen av mobila enheter och kombinationen av alla delar inom Internet och mobila nätverk. Stor vikt läggs på praktiska tillämpningar och möjligheter av sådana system i integrerande projektkurser.

Första året lär sig studenterna datateknikens grunder med elteknik, elektronik, digitalteknik, mikroprocessorprogrammering, datorteknik, Java- och Android-programmering och Internetteknik. Andra året fortsätter med mobila system och lägger fokus på inbyggda system och dessa tillämpningar inom signalbearbetning (med ljud och bild), filterteknik, och reglerteknik. Kurser i matematik och fysik ger studenten kunskaper och färdigheter att kunna förstå, modellera, simulera och utveckla sådana tillämpningar med hjälp av datorbaserade verktyg på ett ingenjörsmässigt, professionellt sätt.
Det avslutande läsåret omfattar dels valbara kurser den femte terminen vilka ger möjlighet för studenten att själv välja specialisering och fördjupning på sin utbildning. Studenterna uppmuntras att delta i utbytesprogram med något av våra partneruniversitet. Slutligen avslutar studenten den treåriga grundutbildningen med ett examensarbete. Arbetet görs inom fokusområden i vilka det finns ett nära samarbete med näringslivet. Gruppseminarier, gästföreläsningar och studiebesök utgör en del i examensarbetet.

Ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bland annat att studenter som deltar i kurser i olika program ingår i samma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen, till exempel i form av projektredovisningar och portföljer. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra. Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier med mera. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Kommentar:

Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom området Datateknik
 • visa kunskap om datateknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom datateknik samt relevant kunskap i matematik och naturvetenskap
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang


Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpning av inbyggda mobila system
 • aktivt medverka i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem, och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • kunna utveckla och realisera produkter inom datateknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar inom området för utbildningen
 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180 hp.
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science, 180 credits.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet. Tillträdeskrav till kurserna DA210A och DA340A framgår av respektive kursplan.