Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning

Sammanfattning

Produktutvecklingsingenjörer skapar funktionella produkter och tjänster som tjänar människors varierande och föränderliga behov. Det görs genom att i produktutvecklingskedjan (behov-idé-marknad) koppla ihop olika tekniska, mänskliga och affärsmässiga faktorer. En produktutvecklingsingenjör har ofta fokus på slutmålet som är att leverera en färdig, attraktiv och värdeskapande produkt.

På högskoleingenjörsprogrammet i Produktutveckling och design får du lära dig att systematiskt utveckla nya produkter. Produktutvecklingsprocessen uppmuntrar till så väl kreativitet och estetik som att metodiskt driva ett innovationsprojekt. Har du intresse för matematik och fysik, och ett kreativt sinne så kommer du att trivas på utbildningen och som färdigutbildad produktutvecklingsingenjör. Utbildningen ger dig en stabil och bred kunskapsbas som gör dig redo att arbeta i olika miljöer och sammanhang.

Dagens accelererande förändringstakt innebär en växande efterfrågan på duktiga produktutvecklare som effektivt kan leverera nya, innovativa produkter till en alltmer kräsen marknad. Programmet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i regionen. Utbildningen är därför väl anpassad till arbetsmarknadens behov.
Det finns möjligheter att studera utomlands den femte terminen. Om man vill fördjupa sig, finns olika mastersprogram att läsa vidare på efter avslutad examen antingen vid Malmö universitet eller vid andra lärosäten i Sverige eller internationellt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Produktutveckling och design är en ingenjörsutbildning med väsentliga inslag av design. Att det är en ingenjörsutbildning innebär att den ger goda kunskaper i matematik och naturvetenskap. Huvudämnet är Maskinteknik, ämnet som är en stor förklaring till varför saker ser ut som de gör. I maskinteknik lär man sig materialens möjligheter, tillverkningens möjligheter och hur man ser till att produkterna håller. Designkurserna kompletterar med förståelse för hur formgivning påverkar produktens uttryck och funktion. Dessutom läser man ekonomi och hållbar utveckling – aspekter som är nödvändiga för att kunna skapa goda produkter.

Så är de tre åren upplagda

3 år - 180 hp Utbildningen är tre år lång och omfattar 180 högskolepoäng.

Det första året inleds med Matematik och Skiss och ritteknik. I Skiss och ritteknik lär du dig presentera och förmedla dina idéer, du får också en introduktion till designarbete. Kursen Produktutveckling som startar i mitten av hösten och avslutas i slutet av mars ger dig grundläggande förståelse för varför produkter ser ut som de gör. Tillverkning, material, hållfasthet och form utgör det huvudsakliga innehållet och knyts samman i flera projekt. Denna kurs läses tillsammans med Produktdesign. Vårterminen avlutas med Matematik och Mekanik och hållfasthetslära. Matematik är ett viktigt verktyg för dig som ingenjör och Mekanik och hållfasthet är grundläggande för att kunna se till att produkter håller.

Det andra året ingår det 15 hp designkurser, datorverktyg som CAD och CAM, Ekonomi och Elteknik. Du får lära dig mer om material och hållfasthet. Du får också använda kunskaperna i ett projekt som genomförs med ett företag som uppdragsgivare.

Det tredje året ger dig ytterligare kunskaper inom design, ekonomi och entreprenörskap. Du får också lära dig att konstruera i polymera material, dvs. plast. Vårterminen består av valbara kurser och examensarbetet avslutar utbildningen. Efter genomförd utbildning får du titeln "Högskoleingenjör i Produktutveckling och design".

Om yrkeslivet efter utbildningen

Som ingenjör kan du till exempel arbeta med konstruktion av nya produkter, produktionsanpassning, upphandling av design- och produktutvecklingstjänster. Produktutveckling och designingenjörer finns i dag bl a inom konsultbranschen, förpacknings- och mobiltelefonindustrin samt inom områden för utveckling av hjälpmedel inom vården. Utbildningen kan också vara en språngbräda till eget företagande.

Erbjuder förberedande kurs för repetition av gymnasiematten

Innan terminsstart erbjuds en frivillig förberedande kurs i matematik. Den repeterar och förstärker förkunskaperna från gymnasiet och förbereder inför den första matematikkursen. Oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har haft ett längre uppehåll så kommer kursen att underlätta studierna. 

Ett alternativ för dig som saknar behörighet

För dig som vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet finns Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet. Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
THPDA version 3
Engelsk benämning:
Product Development and Design: Bachelor of Science in Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
11 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Upplägg

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stöttande ämnesföreläsningar och handledning.

Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom produktutveckling, både med hänsyn till maskinteknik men också design och ergonomi, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och lösa dessa. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas i ett projektarbete.

Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.

Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till verklighetsbaserade projekt. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
Vår 2022 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Under termin 5 har studenten även möjlighet att studera utomlands. Vid utlandsstudier väljs kurser om 22,5 hp valfritt och den obligatoriska kursen PD132A Produktutveckling och människan ersätts med likvärdig kurs.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap inom området maskinteknik med betoning på produktens formgivning, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom produktutveckling och design och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • kunna utforma, konstruera och realisera produkter utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av produktutveckling och design,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning och kompetenser är representerade
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.
Bachelor of Science in Engineering in Product Development and Design.

Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska momenten Analys A i kursen MA209A - Analys A och linjär algebra samt Statik i kursen MT106A - Mekanik vara godkända.

Tillträdeskrav till kursen MT166A - Examensarbete i produktutveckling och design framgår av kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, programansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-98411

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö