Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
THPDA version 4
Engelsk benämning:
Product Development and Design: Bachelor of Science in Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
28 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
11 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Upplägg

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stöttande ämnesföreläsningar och handledning.

Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom produktutveckling, både med hänsyn till maskinteknik men också design, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och lösa dessa. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas i ett projektarbete.

Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.

Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till verklighetsbaserade projekt. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Under termin 5 har studenten även möjlighet att studera utomlands. Vid utlandsstudier väljs kurser om 22,5 hp valfritt och den obligatoriska kursen PD132A Produktutveckling och människan ersätts med likvärdig kurs som ska godkännas av programledare.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa kunskap inom området maskinteknik med betoning på produktens formgivning, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom produktutveckling och design och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • kunna utforma, konstruera och realisera produkter utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av produktutveckling och design,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning och kompetenser är representerade
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.
Bachelor of Science in Engineering in Product Development and Design.

Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.

Övrigt

Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.