Informationsarkitekt

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2006

Programkod:
TIARK version 2,1
Engelsk benämning:
Information Architect
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
25 oktober 2005
Fastställandedatum:
22 april 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 juni 2007

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Upplägg

Undervisningen bygger i första hand på projektdrivet lärande. Detta innebär att projektarbete, som arbetsform och studieform, genomsyrar hela utbildningen. Det finns ett stort inslag av studentinitierat arbete samt omgivningsanknutet arbete inom utbildningen. Detta innebär bland annat att projekt initieras av studenter och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Studenten förväntas att aktivt delta i de olika kursmomenten.

Vid sidan av projektarbete sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, handledning och konsultation. De olika undervisningsformernas användning specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2006:
Höst 2006 - Termin 1
 • -
Vår 2007 - Termin 2
 • -
Höst 2007 - Termin 3
Vår 2008 - Termin 4
Höst 2008 - Termin 5
Vår 2009 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:

 • förstå betydelsen av kostnadseffektiva informationssystemslösningar och deras beroende av användbarhet.
 • ha visat kunskap och förståelse i datavetenskap som underbyggs av avancerad litteratur i ämnet.
 • ha kännedom om aktuella forskningsfrågor inom området.
 • känna till vanligt förekommande metoder för design och konstruktion av datorprogram och informationssystem.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten:

 • kunna tillämpa kunskap och förståelse i sådan grad som krävs i en informationsteknisk yrkesroll.
 • kunna analysera lagring och flöden av informationsinnehåll, som kan realiseras i interagerande informationssystem.
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem.
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design och konstruktion av datorprogram.
 • ha erfarenhet av och kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem.
 • kunna såväl i grupp som självständigt verka i en informationsteknisk yrkesroll inom privata och offentliga organisationer.
 • ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, även gentemot personer utan specialkunskaper inom området.
 • kunna kommunicera information, idéer, problem och lösningar inom datavetenskap, både till personer som är insatta i ämnet och till personer utan specialkunskap i ämnet.
 • kunna verka i, samt ha erfarenhet av projektledning inom informationstekniskt grundade projekt.
 • kunna använda engelsk facklitteratur och engelska facktermer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:

 • kunna se behov av lösningar för digitala, distribuerade informationssystem, med användning inom näringsliv och samhälle.
 • vara rustad att möta områdets expansiva natur och visa en tydlig strävan mot ständig fortbildning och vidareutveckling.
 • ha tillägnat sig sådana studiefärdigheter som krävs för att kunna studera vidare med en hög grad av självständighet.
 • ha förmåga att söka, tolka och värdera data för att göra bedömningar med avseende på sociala, vetenskapliga och etiska frågeställningar inom ämnet.
 • ha ett professionellt förhållningssätt till projektarbete inom informationstekniskt grundade projekt.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap
Bachelor of Science in Computer and Information Science