Forskningsmetodiken tyckte jag var spännande. Jag fick en helt annan förståelse för varför vi arbetar som vi gör och fick idéer på hur vi kan arbeta med förändringsarbete ute på kliniken och skapa nya rutiner

Frida Nygren, student

Omvårdnad, masterprogram

Sammanfattning

Programmet fördjupar och utvecklar ämnet omvårdnad. Det förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt för vidare forskning.

En masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det gäller även andra yrkesgrupper med kandidatexamen i omvårdnad, som är verksamma i olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, högskola samt övriga närliggande områden. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Mastersprogrammet i omvårdnad är forskningsförberedande och har utvecklats med avsikt att erbjuda de resurser och verktyg som krävs för att självständigt initiera, planera, leda och utvärdera kvalitets, förbättrings- och forskningsprojekt i syfte att utveckla kunskap, färdigheter och värderingar i enlighet med hälso- och sjukvårdprofessionernas kärnkompetenser. I utbildningen integreras ämnes- och metodkurser som stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Programmets struktur med vissa inslag av valbara kurser är viktiga för att studenten ska kunna individualisera sin utbildning. I samarbete med en mentor ges varje student därför möjlighet att utveckla och planera sin studiegång med avseende på valbara kurser för att säkerställa djup och bredd såväl som progression i huvudområdet. 

Samläsning med andra program på avancerad nivå 

Vissa av programmets kurser samläses med studenter från våra specialistutbildningar. Detta sker bland annat för att du ska erhålla möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Efter examen

En masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det gäller även andra yrkesgrupper med kandidatexamen i omvårdnad, som är verksamma i olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, universitet samt övriga närliggande områden.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.

  • Förbereder för forskning
  • Möjlighet till nya arbetsuppgifter och större ansvar
  • Individuell vägledning med mentor
  • Leder till fördjupad kunskap
  • Anpassad studietakt

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
VAOMM version 4
Engelsk benämning:
Nursing Science: Masters Programme (Two-year)
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
03 november 2011
Fastställandedatum:
10 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
03 mars 2017

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Upplägg

Utbildningen går på halvfart (50%) och bedrivs enligt individuell studieplan. Programmet leder till en masterexamen i huvudområdet omvårdnad efter fullgjorda kursfordringar omfattande 120 högskolepoäng. Möjlighet finns att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda och godkända 60 hp. Det går även att söka tillgodoräknande för tillträde till nivå 61-120 hp för studenter med examen i huvudområdet omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå omfattande 60 hp och inkluderande ett examensarbete omfattande 15 hp.

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till kursen OV713A: Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen, 15hp krävs godkänd kurs: OV712A: Omvårdnad: Forskningsmetodik I 7,5hp eller motsvarande. För tillträde till kursen OV715A: Omvårdnad: Examensarbete för masterexamen, 15hp krävs godkända kurser Forskningsmetod I (OV712A) och Forskningsmetodik II (OV714A) på vardera 7.5hp (totalt 15hp) samt Omvårdnad: Examensarbete för magisterexamen (OV713A) eller motsvarande.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6–8 §§ Högskoleförordningen.

Examination
Examinationen genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18 § Högskoleförordningen.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9–11, 20 §§.

De obligatoriska kurserna omfattar totalt 75 högskolepoäng och ska genomgås i den progressionsordning som har beslutats mellan student och mentor i den individuella studieplanen i enlighet med denna utbildningsplan. Därutöver ska student i samråd med mentor genomföra valbara kurser omfattande högst 45 högskolepoäng vilka dokumenteras i den individuella studieplanen. Individuell studieplan ska uppdateras en gång per år under perioden 1/9-15/10 i samråd med mentor, studenten har huvudansvar för uppdateringen och ska initiera ett möte medmentor. Mentor vidarebefordrar kopia till programansvarig studierektor samt registrator årligen senast den 15/10.

Följande obligatoriska kurser ingår i programmet och ges under höstterminer
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession (OV 711A) 7.5hp.
Omvårdnad: Forskningsmetodik I. (OV712A) 7.5hp.
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad. (HS621C) 7.5hp.
Omvårdnad: förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård. (OM621B) 7.5hp.
Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen. (OV715A). 15hp.

Följande obligatoriska kurser ingår i programmet och ges under vårterminer.
Omvårdnad: Examensarbete för magisterexamen. (OV713A) 15hp.
Omvårdnad: Forskningsmetodik II. (OV714A) 7.5hp.
Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik. (OV716A) 7.5hp.

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9 § Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064

Kunskap och förståelse
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Mål för masterexamen i omvårdnad
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokal profil
Mastersprogrammet i omvårdnad är forskningsförberedande och har utvecklats med avsikt att erbjuda de resurser och verktyg som krävs för att självständigt initiera, planera, leda och utvärdera kvalitets, förbättrings- och forskningsprojekt i syfte att utveckla kunskap, färdigheter och värderingar i enlighet med hälso- och sjukvårdprofessionernas kärnkompetenser. Programmets struktur med vissa inslag av valbara kurser är viktiga för att var student ska kunna individualisera sin utbildning. Kulturkompetent omvårdnad ingår i programmet vilket innebär att den mastersutbildade sjuksköterskan har kunskap och medvetenhet om att faktorer som till exempel ålder, kön och socialgrupp är av lika stor vikt för individens möjlighet till jämlik hälsa som kulturtillhörighet. Detta leder till att studenten efter genomfört program förstår vilka olika förutsättningar och utmaningar ett mångkulturellt samhälle kan innebära för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras ämnes- och metodkurser som stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Inom programmet eftersträvas arbetsformer för ökat kunskapsinhämtande och kollaborativt lärande. Detta kräver studentaktivt lärande där problemlösning, beslutsfattande, kritisk analys och reflektion är centrala för att utveckla professionen och skapa en brygga mellan tidigare erfarenheter och viljan att utveckla dessa. I samarbete med en mentor ges varje student möjlighet att utveckla och planera sin studiegång med avseende på obligatoriska och valbara kurser för att säkerställa djup och bredd såväl som progression i huvudområdet.

Internationalisering
I mastersprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och stärka en kulturkompetent omvårdnad.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng. Malmö univeristet utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i omvårdnad eller Masterexamen i omvårdnad. I engelsk översättning anges Master of Science with a Major in Nursing (60 credits) och Master of Science with a Major in Nursing (120 credits).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Elisabeth Carlson, programansvarig
Telefon: 040-6657451
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 50% Malmö