Omvårdnad, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
VAOMV version 1
Engelsk benämning:
Nursing Science - Master Degree
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
03 november 2011
Fastställandedatum:
03 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom omvårdnad/omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.

Upplägg

Utbildningen bedrivs enligt individuell studieplan och kan således bedrivas på såväl kvarts- halv- som helfart och leder till en masterexamen i omvårdnad efter fullgjorda kursfordringar. Möjlighet finns att göra en etappavgång till magisterexamen efter studieår 1. Dessutom kan studenten tillgodoräkna sig magisterexamen inom respektive specialistutbildning för tillträde till studieår 2. Masterprogrammet i omvårdnad omfattar fyra terminers heltidsstudier, totalt 120 hp. Huvudområdet omfattar 60 hp. Programmet innefattar 30 hp obligatoriska kurser varav 15 hp skall vara metodkurser vars inriktningar är valbara, 30 hp ämnesspecifika kurser, 30 hp generella kurser samt ett obligatoriskt examensarbete om 30 hp alternativt två examensarbeten om 15 hp. Både obligatoriska och valbara kurser förekommer. Valbara kurser på engelska kommer att ges.

Översikt
Obligatoriska kurser, 15 hp under studie år 1
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp, HS621C

Vetenskaplig forskningsmetodik I, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, 15 hp under studieår 2
Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård, 7,5 hp, OM621A.

Vetenskaplig forskningsmetodik II, 7,5 hp

Valbara ämnesspecifika kurser inom huvudområdet, 30 hp under studieår 1 och 2
I programmet ges ämnesspecifika valbara kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Studenten får genom dessa en möjlighet att fördjupa sig specifikt inom sitt huvudområde. Vilka kurser som erbjuds inom huvudområde kan variera över tid.

Valbara generella kurser, 30 på under studieår 1 och 2
I programmet ges generella valbara kurser om sammanlagt 30 hp. Kurser som erbjuds på fakulteten Hälsa och samhälle avser att ge en interprofessionell kompetens relaterat till hälsa, vård och samhälle.

Obligatorisk examensarbete, 30 hp
Examensarbetet, 30 hp, OM641A (alternativt två examensarbete omfattande 15 hp, OM642A vardera) är ett självständigt arbete som fördjupar teori- och metodkunskaper inom huvudområdet omvårdnad.

Obligatorisk examensarbete vid etappavgång, 15 hp
Examensarbetet, 15 hp, HS623A är ett självständigt arbete som fördjupar teori- och metodkunskaper inom huvudområdet omvårdnad.

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till den obligatoriska kursen Examensarbete 15 alternativt 30 hp i studieår två krävs minst 15 hp vetenskaplig metod på avancerad nivå. För tillträde till den obligatoriska kursen Examensarbete 15 alternativt vid etappavgång krävs minst 7,5 hp vetenskaplig metod på avancerad nivå.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examination
Examinationen genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9 § Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064

Kunskap och förståelse
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


Mål för masterexamen i omvårdnad
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokal profil
Masterprogrammet i omvårdnad anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Ämnet omvårdnad vid Malmö högskola har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom ämnet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.

Vid fakulteten utgör ämnet omvårdnad en del av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. Det finns en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Efter genomförd masterutbildning ska studenten förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Vid fakulteten erbjuds även masterprogram inom biomedicinsk teknologi, kriminologi, folkhälsovetenskap, sexologi och socialt arbete. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen vid enheten för omvårdnad genomsyras av att undervisningen syftar till att stärka studentens livslånga lärande relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet.
Detta innebär att undervisningen stödjer studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som stimulerar motivation och främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras. Ett led i detta arbete är den studieplan som utformas för varje student och som synliggörs i en individuell pedagogisk portfolio.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen.

Masterexamen .

Magisterexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i omvårdnad eller Masterexamen i omvårdnad. I den engelska översättningen anges Master of Science (60 credits) with a Master of Science with a Major in Nursing (120 credits).