Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Sammanfattning

Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaper och kompetenser i att utveckla och leda omvårdnad för äldre, med kulturkompetens som ett genomsyrande begrepp för att säkerställa en kunskapsbaserad omvårdnad för varje individ.

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt examensarbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska som sammantaget omfattar ett års heltidstjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
VASAV version 2
Engelsk benämning:
Post Graduate Programme in Specialist Nursing – Elderly Care
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
09 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt examensarbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska som sammantaget omfattar ett års heltidstjänstgöring.

Upplägg

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö Högskola leder fram till en yrkesexamen, specialistsjuksköterskeexamen mot vård av äldre och magisterexamen, inom huvudområdet omvårdnad. Inom programmet erbjuds fördjupning avseende en av tre valbara kurser; omvårdnad vid neurogenerativa diagnoser; geriatrisk och psykogeriatrisk palliativ omvårdnad och hälsofrämjande omvårdnad för äldre personer. Programmet anordnas på helfart och omfattar 60 högskolepoäng fördelade på fem obligatoriska kurser samt en valbar fördjupningskurs. Förutom fördjupning i omvårdnad ingår verksamhetsförlagd utbildning samt hospitering omfattande 7,5 högskolepoäng och vetenskaplig metod 7,5 högskolepoäng.
Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifter i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100).
Examination
Examination genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under sin verksamhetsförlagda utbildning att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och biträdande prefekt besluta att underkänna och avlägsna studenten från den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid.
Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (2006:1053).
Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2

Lärandemål

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå: ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)
Mål för specialistsjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen 1993:100:
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten;
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten;
-visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående
- identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
-visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
-visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
-visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten;
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten också;
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och
- visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.
För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning ska studenten också;
- visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område,
- visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område,
- visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.
Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.
I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.
Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100:
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på° en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på° grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
Kunskap och förståelse
För magisterexamen i skall studenten;
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten;
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För magisterexamen krävs minst 30 högskolepoäng på° A1-niva°n i huvudområdet Omvårdnad varav det självständiga arbetet ska utgöras minst 15hp (A1E-niva°). Av de 60hp som krävs för examen får högst 15hp komma från grundnivå inom huvudområdet. Därtill ställs krav på° avlagd kandidatexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap om minst 180hp.
Lokal profil
Huvudområdet omvårdnad vid Malmö högskola, Fakulteten hälsa och samhälle, har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom huvudområdet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.
Vid Fakulteten utgör huvudområdet omvårdnad en del av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. Det finns en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området. Vidare är målet att ge studenterna fördjupade och integrerade kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Efter genomförd specialistsjuksköterskeutbildning ska studenten förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet i synnerhet. Perspektivet kulturkompetens genomsyrar programmets alla kurser. Kulturkompetens innebär mer än att som sjuksköterska vara varse om etnicitet. En kulturkompetent omvårdnad innebär snarare att den specialistutbildade sjuksköterskan besitter de kunskaper, färdigheter förmågor samt insikter som krävs för att kunna utföra en omvårdnad som tar hänsyn till och inkluderar kulturell bakgrund och kontext. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.
Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kursansvarig och examinator systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet.
Internationalisering
I specialistsjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och stärka en kultur kompetent omvårdnad.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Utbildningen leder fram till följande examina på avancerad nivå; Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre. Engelsk översättning av examen; Post Graduate Diploma in Specialist Nursing – Elderly Care.
Magisterexamen med huvudområde omvårdnad. Engelsk översättning av examen; Degree of Master (60 credits) of Science with a Major in Nursing.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-66 57817
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-66 57452
Katarina Sjögren Forss, programansvarig
Telefon: 040-66 57036