Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Sammanfattning

Utbildningen syftar till att, utifrån ett hälsofrämjande och mångkulturellt perspektiv, utveckla fördjupade kunskaper om barns utveckling, livssituation och olika villkor, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt examensarbete omfattande 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
VASBA version 6
Engelsk benämning:
Nurse specilist programme: pediatric care
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
22 januari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 februari 2011

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt examensarbete omfattande 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Upplägg

Spcialistsjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 60 högskolepoäng fördelade om fyra kurser omfattande vardera 15 hp. I programmet ingår förutom ämnesfördjupning, forskningsmetodik, 8 hp och verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp. Programmet leder till Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Därtill skall studenten inom ramen för programmet även genomföra ett examensarbete med inriktning pediatrisk omvårdnad omfattande 15 hp, vilket leder till magisterexamen.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifter i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under sin verksamhetsförlagda utbildning att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och biträdande prefekt besluta att underkänna och avlägsna studenten från den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (2006:1053).

Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i
6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9 § Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064

Kunskap och förståelse
För magisterexamen i omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen i omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information i frågor som rör barn och ungdomars hälsa och ohälsa,
- visa förmåga att med fokus på barns och ungdomars hälsa och ohälsa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete kring de frågor som rör hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet inom området hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Självständigt arbete (Examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning. I examensbeviset skall utbildningens inriktning anges.

Lokal profil
Huvudområdet omvårdnad vid Malmö högskola, Fakulteten hälsa och samhälle, har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom huvudområdet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.

Vid Fakulteten utgör huvudområdet omvårdnad en del av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. Det finns en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området. Vidare är målet att ge studenterna fördjupade och integrerade kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap , samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Efter genomförd specialistsjuksköterskeutbildning ska studenten förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kursansvarig och examinator systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet.

Internationalisering
I specialistsjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och stärka den transkulturella kompetensen i omvårdnad.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
Magisterexamen i omvårdnad.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.

För examina anges den engelska översättningen Graduate Diploma in Specialist Nursing – Pediatric Care respektive Master of Science (One Year) in Nursing.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-6657817
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452
Anne Wennick, programansvarig
Telefon: 040-6657974