Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Program - avancerad nivå - 60 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
VASPP version 4
Engelsk benämning:
Nursing specilization programme: psychiatric care
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
28 april 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 februari 2008

Förkunskapskrav

SvB och EnA samt legitimerad sjuksköterska med sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska.

Upplägg

Utbildningen omfattar totalt 60 högskolepoäng fördelade på fem kurser. Programmet anordnas på hel- eller halvfart. Studenten väljer att genomföra a) ett examensarbete omfattande 15 hp (vilket leder till magisterexamen och förutsätter att studenten i sin grundläggande examen har skrivit ett examensarbete omfattande minst 15 hp) eller b) ett mindre examensarbete (7 hp) inom ramen för en avslutande fördjupningskurs.

Kurs 1. Psykiatrisk vård vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp (inkl verksamhetsförlagd utbildning, 8 hp), SP811A

Kurs 2. Psykiatrisk vård med socialpsykiatrisk inriktning mot individ och familj i ett mångkulturellt samhälle, 15 hp, SP812A

Kurs 3. Omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård, 8 hp, SP821A
alternativt
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad, 8 hp HS621B

Kurs 4. Pedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård, 7 hp (inkl verksamhetsförlagd utbildning 2 hp), SP822A

Kurs 5a. Examensarbete i psykiatrisk omvårdnad, 15 hp, SP823A

alternativt

Kurs 5b. Fördjupningskurs i psykiatrisk omvårdnad, 15 hp (inkl Ledarskap och organisation med inriktning mot människobehandlande organisationer, 8 hp, och examensarbete, 7 hp, eller verksamhetsförlagd utbildning, 8 hp, och examensarbete, 7 hp)

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (2006:1053).

Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i
6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9§ Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för specialistsjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.
Specialistsjuksköterskeexamen med angiven inriktning uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng. Därtill ställs krav på att Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård skall studenten också
- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
- visa förmåga att möta människor i kris, och
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i prevention, behandling, habilitering, rehabiliteringoch sekundärpreventivt arbete inom psykiatrisk vård och omsorg.

Självständigt arbete (Examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.


Lokal profil
Specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk vård anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, socionomer, sjuksköterskor och äldrepedagoger. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser.

Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Utbildningen har en mångkulturell profil. Blivande specialistsjuksköterskor skall förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom psykiatrisk vård i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen vilar på en flervetenskaplig grund och syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teori och verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska studierna syftar till att utgöra en fördjupad förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Den kliniska utbildningen och tidigare erfarenheter i sjuksköterskeyrket utgör en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och personlig mognad som grund för fortsatt yrkesverksamhet.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar vidare till att befrämja utvecklingen av personlig mognad, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i omvårdnadsarbetet.

Den ämnesmässiga progressionen i utbildningen utgår från den fördjupning av studentens yrkeskunskaper som är central i programmet. Med utgångspunkt i ett brett perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa – förankrat i praktiskt omvårdnadsarbete - introduceras ett socialpsykiatriskt perspektiv som fokuserar psykisk ohälsa ur ett samhälls- och grupp-/familjeperspektiv med särskild betoning av förutsättningarna för psykiatrisk omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle, varefter studenterna ges möjlighet till ytterligare kunskapsfördjupning inom ett specifikt psykiatriskt område, nämligen det rättspsykiatriska. Den praktiska kompetensen utvecklas ytterligare genom introducerandet av en pedagogiskt inriktad metodik för det psykiatriska omvårdnadsarbetet med inriktning mot prevention och sekundärprevention med ett hälsopedagogiskt perspektiv.

Genom utbildningens kurser sker också en progression avseende vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper. I studiet av vetenskapliga artiklar fokuseras frågor om forskningsdesign och metod, vilket successivt förbereder studenten för det egna examensarbetet. Formalia och vetenskaplig rapportstruktur fokuseras i litteraturstudier och i studenternas inlämningsuppgifter, och varje kurs innehåller moment av vetenskapsteoretisk reflektion kring det ämnesteoretiska innehållet.

Programmet avslutas med ett examensarbete, alternativt en fördjupningskurs innefattande ett minde sådant arbete. I båda fallen ges möjlighet till en verksamhetsanknuten teoretisk fördjupning, d.v.s. en ytterligare integrering av praktiska och teoretiska kunskaper. Som ett valbart moment kan studenten inom ramen för fördjupningskursen också välja att utveckla sina kunskaper inom ledarskap och organisation och därigenom ytterligare utveckla sin handlingskompetens för det psykiatriska omvårdnadsarbetet. Här bidrar uppsatshandledning och metodlitteratur till att relatera frågeställningar och metodval i examensarbetet till en bredare vetenskapsteoretisk och metodologisk diskussion.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.
Magisterexamen i omvårdnad (förutsätter examensarbete omfattande 15 hp).

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.

För examina anges den engelska översättningen Graduate Diploma in Specialist Nursing – Psychiatric Care respektive Master of Science (One Year) in Nursing.