Inom psykiatrisk vård är samtalet vårt redskap. Innan utbildningen pratade jag om ångest med patienten, idag vet jag hur jag ska lära dem att hantera den.

Sara Grundkvist, student

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård

Sammanfattning

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att, utifrån ett hälsofrämjande och mångkulturellt perspektiv, utveckla förmågan att kunna leda, ta initiativ och vidta åtgärder som främjar psykisk hälsa och förebygger uppkomst av psykisk ohälsa.

Utgångspunkten är individens livssituation och olika villkor, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Du kan vara verksam inom ett brett fält som specialistvård, primärvård, företagshälsovård, kommunal vård och omsorg.

Oberoende av var omvårdnaden utförs, är det viktigt att arbeta hälsofrämjande och oavsett patientens hälsotillstånd medverka till att patientens resurser beaktas och tas till vara. En annan viktig uppgift är att arbeta nätverks- och samhällsbaserat. Det innebär att samarbeta med såväl patientens naturliga nätverk som med olika insatser och vårdgivare i samhället.

Samläsning med andra specialistutbildningar

Vissa av programmets kurser samläses med studenter från våra andra specialistutbildningar samt med våra mastersstudenter i omvårdnad. Detta sker bland annat för att du ska erhålla möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Efter avslutad utbildning ska specialistsjuksköterskan ha sådana kunskaper som krävs för att ta initiativ till att självständigt integrera, hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom det psykiatriska vårdområdet.

Efter examen

Som sjuksköterska i psykiatrisk vård ingår du vanligen i ett psykiatriskt team tillsammans med läkare, psykolog, kurator och skötare. Alla i laget arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Samtalet är det viktigaste och kraftfullaste verktyget.

Du kan arbeta på en vårdavdelning, dagvård eller en öppenvårdsmottagning på en psykiatrisk klinik eller på behandlingshem. Du kan även arbeta i primärvården på en vårdcentral, eller i ett team som besöker patienterna i hemmen.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2021

Programkod:
VASSP version 5
Engelsk benämning:
Master’s Programme (One-Year) - Specialist Nurse in Psychiatric Care
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
02 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
02 januari 2017

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Upplägg

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Malmö universitet leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad. Programmet omfattar 60 högskolepoäng Programmet är fördelat på sex obligatoriska kurser varav en kurs omfattande 7.5 högskolepoäng utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till kursen SP822F: Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen, 15hp krävs genomgången kurs, d.v.s. närvaro vid obligatoriska moment i kurs: SP813F: Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5hp eller motsvarande.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifter i Högskoleförordningen 6 kap 6-8 § §.

Examination
Examination genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i Högskoleförordningen 6 kap 18.

Examensbevis
Examensbevis och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i Högskoleförordningen 6 kap 9-11, 20 §§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2021:
Höst 2021 - Termin 1
Vår 2022 - Termin 2

Lärandemål

Förutom de generella och yrkesspecifika nationella examensmålen som anges i svensk högskoleförordning för specialistutbildade sjuksköterskor så ska utbildning på avancerad nivå, enligt 1 kapitlet 9§ i högskolelagen, innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (SFS 2006:173)

Mål för specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
– visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
– visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
– visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
– visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska studenten också:
– visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
– visa förmåga att möta människor i kris, och
– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Mål för magisterexamen Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokal profil
Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård har utvecklats med avsikt att erbjuda de resurser och verktyg som krävs för att initiera, planera, leda och utvärdera utvecklings- och forskningsprojekt och/eller driva eget mottaningsarbete. Programmets innehåll med studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning är viktiga inslag som ger förutsättningar för att utveckla den professionella kompetens vilket krävs för ett självständigt yrkesutövande då det är angeläget att det är specialistsjuksköterskan som beslutar om och ansvarar för att säkerställa en personcentrerad omvårdnad och en sammanhållen vårdkedja. Kulturkompetent omvårdnad genomsyrar programmet vilket innebär att den specialistutbildade sjuksköterskan har kunskap och medvetenhet om att faktorer som till exempel ålder, kön och socialgrupp är av lika stor vikt för individens möjlighet till jämlik hälsa som kulturtillhörighet. Detta leder till att studenten efter genomfört program förstår vilka olika förutsättningar och utmaningar ett mångkulturellt samhälle kan innebära för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen med särskilt fokus på psykiatrisk vård.

Den omvårdnad och vård som erbjuds omfattar allt från högspecialiserad rikssjukvård till en befolkningsnära primärvård, inklusive vårdcentraler och privat vård. Det som utmärker dagens, och i än högre grad morgondagens, omvårdnad är att den blir alltmer avancerad och komplex. Morgondagens specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård kommer därmed att behöva fördjupade kunskaper i såväl avancerad omvårdnad som medicinsk vetenskap. Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård vid Malmö högskola syftar därför till att studenten efter avslutad utbildning ska kunna leda det interprofessionella teamet och utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering med syfte att kunna säkerställa en kunskapsbaserad, trygg och säker omvårdnad.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och verksamhetsförlagda studier som stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Inom programmet eftersträvas arbetsformer för ökat kunskapsinhämtande och kollaborativt lärande. Detta kräver studentaktivt lärande där problemlösning, beslutsfattande, kritisk analys och reflektion är centrala för att utveckla professionen och skapa en brygga mellan tidigare erfarenheter och viljan att utveckla dessa.

Internationalisering I specialistsjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för att främja ett globalt perspektiv för studenter och stärka en kultur kompetent omvårdnad.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen.

Utbildningen leder fram till följande examina på avancerad nivå; Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Engelsk översättning av examen; Post Graduate Diploma in Specialist Nursing – Psychiatric Care.
Magisterexamen med huvudområde omvårdnad. Engelsk översättning av examen; Degree of Master of Science (60 credits) with a Major in Nursing.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet, https://student.mau.se/stod/studievagledning/
Charlotta Sunnqvist, programansvarig
Telefon: 040-6657628
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 februari 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema