Biomedicinska analytikerprogrammet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 12/A12

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Är du intresserad av att utföra laborativa analyser och fysiologiska undersökningar? Då har du hittat rätt. Nya analys- och undersökningsmetoder inom medicinen utvecklas löpande och som biomedicinsk analytiker har du en central roll inom hälso- och sjukvården. Du utför kvalificerat laboratoriearbete. I arbetsuppgifterna ingår bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat.

Vad lär jag mig?

Utifrån naturvetenskapliga, tekniska och biomedicinska ämnen lär du dig om olika metoders användning och att självständigt kunna välja metodik, tillämpa denna samt kritiskt utvärdera och dokumentera resultaten.

Du lär dig också att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och kunna diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Obligatorisk klädkod vid laborationer under utbildningen

Under utbildningens moment i labb kommer det av hygieniska skäl krävas en särskild klädkod. Det är viktigt att känna till att studenter då inte kan ha långärmade ärmar, smycken etc. för att kunna delta i utbildningen. Klädesplagg som bussarong och huvudduk hämtas ut vid kursstart. Reglerna följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter och undantag kan inte göras.

Hur kan jag använda min examen?

En biomedicinsk analytikerexamen är en yrkesexamen som efter ansökan till Socialstyrelsen ger dig legitimation. Precis som andra yrken inom sjukvården. Svensk biomedicinsk analytikerutbildning är allmänt erkänd i hela Europa.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu finns ett stort behov av biomedicinska analytiker i hela världen och efterfrågan väntas öka. Behovet av nyutbildade biomedicinska analytiker är stort, särskilt inom hälso- och sjukvården.

Som metodexpert inom det biomedicinska området har du goda möjligheter att arbeta exempelvis på sjukhuslaboratorier, forskningslaboratorier, inom biomedicinska företag, miljö- och hälsovårdsnämnder samt läkemedels- och livsmedelsindustrier. 

Möjligheterna att få arbete i Sverige eller utomlands efter fullföljd utbildning är mycket goda.

Internationalisering

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
VGBLV version 5
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Biomedical Laboratory Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
19 januari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
19 januari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C.

Upplägg

Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och är organiserad i en gemensam del omfattande 120 högskolepoäng som ger grundläggande kunskaper för yrkesverksamhet vid framförallt biomedicinska laboratorier. De avslutande 60 högskolepoängen är fördjupningsstudier och inleds med en av två valbara metodologiskt inriktade kurser. Därefter följer verksamhetsförlagd utbildning som ansluter till den inledande fördjupningskursen. Sista terminen avslutas med ett examensarbete på 15 hp inom den fördjupning som studenten valt. Fördjupningskurserna har ett begränsat antal platser. Ansökan och antagning till dessa sker under utbildningens fjärde termin. Urval grundas på prestationer under den tidigare delen av utbildningen. Vilka kurser som anordnas bestäms med hänsyn till efterfrågan och tillgängliga resurser. Undervisningen är huvudsakligen förlagd till Malmö. Vissa kurser och kursmoment, särskild vad gäller verksamhetsförlagd utbildning, är förlagda till andra orter inom Region Skåne.

Tillträde till efterföljande studieår
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser och delkurser omfattande minst 45 högskolepoäng under termin 1 och 2 eller motsvarande kunskaper. För tillträde till tredje läsåret krävs godkända resultat i kurserna under termin 1-4 inom programmet eller motsvarande kunskaper.

Tillgodoräknande av kurs
Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§. Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från 070701.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt/programansvarig besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd, eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101Undantag Verksamhetsförlagd utbildning där uttrycken Underkänd och Godkänd används.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för biomedicinsk analytikerexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070701.

För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som biomedicinsk analytiker.

Kunskap och förståelse
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om relevanta metoder inom området, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och i samband med dessa samverka med patienten och närstående,
- visa förmåga att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån
individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
- visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Mål för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar
och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur
den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla
sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål
Biomedicinska analytikerprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Ambitionen är även att utveckla studentens interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Vägledning i yrkesrollen som biomedicinsk analytiker genomförs kontinuerligt i grupp under hela utbildningen. Frågor som studenterna själva upplevt under laboratoriearbetet ställs i fokus och utgör utgångspunkt för diskussionen.

Pedagogisk grundsyn
Utgångspunkten för undervisningen är att fortsatta studier, utvecklingsarbete, forskning och framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar denna förmåga genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning.

Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska/metodiska moment. Studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska och metodologiska moment såväl som studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna.

Internationalisering
Malmö högskola har en ambition att bli mera internationell och detta ska göra avtryck i alla utbildningar. Det finns en välutvecklad struktur för internationellt utbyte under senare delen av utbildningen.

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen, Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl biomedicinsk analytikerexamen som kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap uppfyllda.
Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I båda examina anges den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science with a Major in Biomedical Laboratory Science. För behörighet att utöva biomedicinska analytikeryrket (Biomedical Scientist) krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Biomedicinsk vetenskap.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet, https://student.mau.se/stod/studievagledning/
Petri Gudmundsson, programansvarig
Telefon: 040-6657758
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema