Biomedicinsk teknologi - Teknik, ekonomi och ledarskap

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2010

Programkod:
VGBMT version 4,1
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Biomedical Technology - Technology and management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
26 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 juli 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
27 november 2008

Förkunskapskrav

Programmets behörighetskrav är grundläggande behörighet samt Matematik B.

Upplägg

Utbildningen anordnas i samarbete med Centrum för teknikstudier (CTS) vid Malmö Högskola inom ramen för TELMah-programmet.

Programmet skapar en möjlighet för studenterna att få en utbildning där biomedicinsk teknologi kombineras med informationssystem, datavetenskap, företagsekonomi eller projektledning.
Kurserna i biomedicinsk teknologi ger grundläggande kompetens inom ämnet, läses på halvfart och parallellt med kurser i informationsteknologi, projektledning och ekonomi. Under kurserna genomförs dessutom olika projekt i samverkan med andra studenter inom TELMah-programmet. Samarbete över traditionella ämnes- och programgränser syftar till att utveckla studenternas interprofessionella kompetens och förbereda för ett arbetsliv där samarbete med andra yrkesgrupper är nödvändigt.
Utöver projekt i samarbete med andra TELMah-studenter genomför studenterna ett teoretiskt naturvetenskapligt projekt som löper genom alla delkurserna i biomedicinsk teknologi och som syftar till att knyta samman de olika delkurserna, samt att belysa komplexa problemställningar inom biomedicinsk teknologi.

Studenter som vill profilera sin utbildning mot informationsteknologi, datavetenskap, ekonomi eller projektledning har möjlighet att inom ramen för TELmah-programmet läsa andra kurser än nedan beskrivna kurser i biomedicinsk teknologi.

Under sista terminen genomförs ett examensarbete. Examensarbetet utförs med fördel i samarbete med företag inom regionen.

Översikt

År 1
Biomedicinsk teknologi I, 30 hp BT110A
Informationssystem, 30 hp

År 2
Biomedicinsk teknologi II, 30 hp BT311A
Projektledning, 30 hp eller annan kurs inom TELMah

År 3
Biomedicinsk teknologi III, 15 hp, BT512A, som läses under höstterminen och studenterna väljer inför vårterminen ett examensarbete på 15hp, BT561A (valbar) eller ett examensarbete på 30 hp, BT562A (valbar) samt
Datavetenskap, Företagsekonomi, Projektledning 15 - 30 hp eller annan kurs inom TELMah

Tillträde till efterföljande studieår
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till studieår 2 krävs godkända kurser om minst 2/3 av föregående studieårs ämneskurser eller att studenten har motsvarande kunskaper. För tillträde till läsår 3 krävs 100% godkända ämneskurser från läsår 1 och 2/3 av andra läsårets ämneskurser eller att studenten har motsvarande kunskaper.

Tillgodoräknande av kurs
Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§. Enligt högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från 070701.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till minst två omtentamina inom ramen för den kurs på vilken studenten är registrerad. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledning fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd, eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9 -11, 20 §§
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2010:
Höst 2010 - Termin 1
Vår 2011 - Termin 2
  • -
Höst 2011 - Termin 3
Vår 2012 - Termin 4
Höst 2012 - Termin 5
Vår 2013 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom området som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i biomedicinsk teknologi
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i biomedicinsk teknologi skall studenten
- visa kunskap om och förståelse för de biologiska processer som ligger till grund
för begreppet biomedicinsk teknologi,
- visa kunskap inom biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi och tillämpad
immunologi, och
- visa kunskaper rörande aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom
biomedicinsk teknologi samt om forskningsetiska regler och principer.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i biomedicinsk teknologi skall studenten
visa förmåga att teoretiskt och praktiskt förstå och kunna integrera tillämpade områden inom cellbiologi, molekylärbiologi och immunologi,
- visa förmåga att teoretiskt och praktiskt integrera grundläggande kunskaper inom biokemi och cellbiologi i molekylärbiologisk och immunologisk metodik,
- visa förmåga att planera och genomföra laborativa moment samt kritiskt tolka laboratorieresultat, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för teoretiska frågeställningar och erhållna experimentella resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i biomedicinsk teknologi skall studenten
- visa förmåga att inom biomedicinsk teknologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska principer på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om betydelsen av kunskaper och forskning rörande biomedicinsk teknologi, dess möjligheter och begränsningar, forskningens roll i samhället, samt människors ansvar för hur kunskap om biomedicinsk metodik och teknologi används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete
I utbildningen ingår ett examensarbete där studenten under tredje läsåret väljer att göra ett examensarbete på 15 eller 30 högskolepoäng.

Lokala mål
Grundutbildningen i Biomedicinsk teknologi – teknik, ekonomi och ledarskap bedrivs som ett samarbete mellan Hälsa och Samhälle och Teknik och Samhälle, två av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Ambitionen är även att utveckla studentens interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Malmö högskola arbetar med målsättningen att perspektiven Genus, IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) och Miljö skall genomsyra all verksamhet - forskning, utbildning och övrig verksamhet.

Genusvetenskap är ett samlingsnamn för de olika teorier som behandlar frågor om vilken roll kön och könsrelationer spelar i våra liv, i dagens samhällen och i historia. Sociala och kulturella konstruktioner av "kvinnligt" och "manligt" utgör ett av genusteorins fokus. Frågor om genusperspektivets betydelse för olika kunskapsområden presenteras och behandlas i utbildningen.

Vi lever i ett samhälle som präglas av etnisk mångfald – ett faktum som har stor betydelse för såväl det svenska samhällets utveckling som det sociala arbetets framtid. IMER som kunskapsområde fokuserar på frågor om integration, segregation, assimilation, mångkultur, mångfald, diskriminering och rasism. Dessa frågor liksom de i samhällsdebatten aktuella etnicitetsfågorna belyses.

Miljöaspekten berör varje samhällsmedborgares rätt till kunskap om miljöfrågor och skyldighet att värna om miljön för nuvarande och kommande generationer. Inom ramen för studierna i programmet skall studenten utveckla kunskap i dessa frågor.

Pedagogisk grundsyn
Utgångspunkten för undervisningen är att fortsatta studier, utvecklingsarbete, forskning och framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar denna förmåga genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Utbildningen syftar till en praktiska/metodiska moment.

Examen

Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen i biomedicinsk teknologi uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.
I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen i biomedicinsk teknologi samt den engelska översättningen Bachelor of Science in Biomedical Technology.