Kriminologiprogrammet

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Att förstå brottslighetens orsaker är nödvändigt för att utveckla strategier som kan förebygga brott. På arbetsmarknaden finns idag en stor efterfrågan på kunskap i kriminologi inom prevention och intervention inom områdena brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 4/A4

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
VGKRI version 4
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Criminology
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 oktober 2009
Fastställandedatum:
25 februari 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
25 februari 2010

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Upplägg

Utbildningen bedrivs på helfart och leder till en kandidatexamen i kriminologi
efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-6.

Tillträde till efterföljande termin
För tillträde till termin 4 krävs godkänd kurs KG121A. För tillträde till termin 5 krävs godkänd kurs KG121A samt godkänd delkurs: Vetenskaplig metod II från kurs KG141A. För tillträde till termin 6 krävs godkänd kurs KG141A.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Examinationen genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2013:
Höst 2013 - Termin 1
Vår 2014 - Termin 2
Höst 2014 - Termin 3
Vår 2015 - Termin 4
Höst 2015 - Termin 5
Vår 2016 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
1 kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i kriminologi
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kriminologi, inbegripet kunskap om
kriminologins vetenskapliga grund,
- visa kunskap om kriminologiska och andra tillämpliga metoder,
- visa fördjupad kunskap inom det brottspreventiva området samt orientering om aktuella kriminologiska forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera, och kritiskt tolka relevant information i kriminologiska problemställningar samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer av relevans för utveckling av kriminologi som teoretiskt och praktiskt fält,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom det kriminologiska området samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom det kriminologiska området i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom kriminologiskt relevanta verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten
- visa förmåga att inom det kriminologiska området göra bedömningar och utredningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om den kriminologiska kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det kriminologiska området och att utveckla sin kompetens inom detta området.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Kandidatprogrammet i kriminologi vid Malmö högskola har en stark inriktning mot utbildning av analytiker, rådgivare i brottspreventiva frågor, utredare och utvärderare inom områden där kriminologisk kunskap är relevant. Det gäller exempelvis verksamhetsområden inom kriminalvården, socialtjänsten, psykiatrin och rättsväsendet – områden där olika professioner förväntas samverka runt frågor som rör kriminalitet, missbruk och psykisk hälsa. Samverkan mellan dessa aktörer kräver en gemensam kunskapsgrund.

Fokus på anställningsbarhet och omvandlingen av teoretisk och empirisk kunskap till praktiskt tillämpbara färdigheter direkt kopplade till verksamheters behov är tydliga i programkonstruktionen. Kriminologin vid Malmö högskola är dessutom en vetenskap där individ och samhällsnivå – och därmed flera olika ämnesområden - tydligt integreras. Programkonstruktionen främjar därmed studenternas förmåga att utveckla en gränsöverskridande handlingskompetens med en hög flervetenskaplig och flerprofessionell betoning.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det kriminologiska verksamhetsfältet.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Examen

Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen i kriminologi. I den engelska översättningen anges Bachelor of Science in Criminology.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Kriminologi.

Mer information om utbildningen

Caroline Mellgren, programansvarig
Telefon: 040-6657941
Maria O Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-6657968
Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-6657817