Sjuksköterskeprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
VGSJU version 19
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Nursing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
29 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
27 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA.

Upplägg

Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet leder fram till en yrkesexamen innefattande sjuksköterskeexamen samt en kandidatexamen, inom huvudområdet omvårdnad. Programmet genomförs på hel fart. Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och indelas i 6 terminer med sammanlagt 9 kurser. OM161B i termin 6 ges även vissa terminer på engelska för utländska studenter och utgör då ett valbart alternativ för svenska studenter. Utbildningens teoretiska avsnitt är förlagda till campus på Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till olika kliniska verksamheter och studenten följer då de tider som förekommer där, vilket kan innebära kvällar, helger samt eventuell nattjänstgöring. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs företrädesvis vid den antagningsort med omnejd som anges i antagningsbeskedet. Byte av antagningsort beviljas endast undantagsvis efter särskild ansökan.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten.
För tillträde till termin 3 ska kurserna OM111B och OM112A vara godkända. För tillträde till termin 4 ska kurserna OM111B, OM112A samt OM121B vara godkända. För tillträde till termin 5 skall kurserna OM111B, OM112A, OM121B samt OM131B vara godkända. För tillträde till termin 6 krävs att terminerna 1-4 är godkända, och att moment 1 i OM152B är godkänt samt att moment projektplansseminarium i kurs OM153B är godkänt.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 6-8.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts.
Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19 §§

Examensbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 9 -11, 20 §§

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen 1992:1434
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, för utbildningen inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Mål för sjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen 1993:100. För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, - visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Huvudområdet omvårdnad vid Malmö universitet, Fakulteten hälsa och samhälle, har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom huvudområdet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.

Målet är att ge förutsättningar för studenterna att inhämta kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, samt inom vårdens sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker vård, samverkan i team, förbättringskunskap och informatik. Omvårdnad innefattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom omvårdnad ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Området omfattar även vårdarbetets organisation, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård.

Målet är även att studenterna ska utveckla sin kompetens att samverka i team, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med patienter och närstående samt med andra professioner. Ytterligare ett mål är att studenterna ska utveckla kunskaper i handledning och vårdpedagogik för att kunna genomföra yrkesmässig handledning. Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kursansvarig och examinator systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling av utbildningens innehåll. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet. Under hela utbildningen ingår obligatorisk grupphandledning i omvårdnad och i termin 6 tillämpas handledningskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning för att studenten ska ges möjlighet att utveckla självkännedom och professionellt förhållningssätt. Utbildningen genomsyras av att undervisningen stärker studenten i det livslånga lärandet i relation till den kommande yrkesverksamheten. Detta innebär att undervisningen stöttar studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga.

Internationalisering
I sjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en av de centrala delarna för att främja ett globalt yrkesperspektiv för studenter och lärare samt för att stärka kulturkompetensen inom omvårdnad. I sjuksköterskeprogrammet finns möjligheter både att förlägga studier utomlands och till internationalisering på hemmaplan.

Examen

Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Malmö universitet utfärdar examensbevis efter ansökan.

För båda examina anges den engelska översättningen Bachelor of Science in Nursing. För behörighet att utöva sjuksköterskeyrket krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen följer EU-direktiven för ömsesidigt erkännande av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater (EES-avtalet Ds 1992:34).