Sjuksköterskeprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
VGSJU version 3
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Nursing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
08 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA.

Upplägg

Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och indelas i 6 terminer med sammanlagt 11 kurser. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de tider som förekommer i verksamheten, vilket kan innebära kvällar, helger samt eventuell nattjänstgöring. Kurser i termin 4 och 6 ges på engelska för utländska studenter och utgör ett valbart alternativ för svenska studenter.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten.
För tillträde till termin 3 ska kurserna OM111A, OM112A samt OM113A vara godkända. För tillträde till termin 4 ska kurserna OM111A, OM112A, OM113A samt OM121A vara godkända. För tillträde till termin 5 skall kurserna OM111A, OM112A, OM113A, OM121A samt OM131A vara godkända. För tillträde till termin 6 ska terminerna 1-4 vara godkända. Möjlighet att påbörja terminen men ej genomgå nationell klinisk slutexamination ges till studenter som uppfyller följande: Godkänt moment projektplan 2 hp i kurs OM151A samt godkänt moment halvtidsseminarium 7,5 hp i kurs OM153A.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.
Examination av yrkesfunktionen som sjuksköterska sker genom nationell klinisk slutexamination.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och enhetschef besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examensbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9 -11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet omvårdnad inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning relaterad till omvårdnad samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att med inom sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med patienter och närstående samt med de olika professionella grupper som är delaktiga i vården, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom sjuksköterskans kompetensområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet omvårdnad göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom huvudområdet omvårdnad.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Mål för sjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden och miljöaspekter i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling med utgångspunkt i patientens behov och förutsättningar och med hänsyn tagen till kön, ålder och etnicitet,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Sjuksköterskeprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, socionomer och äldrepedagoger. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Sjuksköterskeprogrammet bedrivs i en mångkulturell kontext. Det innebär att blivande sjuksköterskor skall förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för hälso- och sjukvårdsarbete i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teori och verksamhetsförlagd utbildning. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och personlig mognad som grund för framtida yrkesverksamhet. Under utbildningen ingår obligatorisk omvårdnadshandledning under termin 2-6 för att studenten ska ges möjlighet att utveckla självkännedom och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen vid enheten för omvårdnad genomsyras av att undervisningen stärker studenten i det livslånga lärandet i relation till den kommande yrkesverksamheten. Detta innebär att undervisningen stöttar studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga.
De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens utveckling av professionell kompetens stimuleras. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som stimulerar motivation och främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens.

Internationalisering
I sjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en av de centrala delarna för att främja ett globalt yrkesperspektiv för studenter och lärare samt för att stärka den transkulturella kompetensen inom omvårdnad. I sjuksköterskeprogrammet finns goda möjligheter att förlägga studier utomlands.

Examen

Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. För båda examina anges den engelska översättningen Bachelor of Science in Nursing.

För behörighet att utöva sjuksköterskeyrket krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen.
Utbildningen följer EU-direktiven för ömsesidigt erkännande av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater (EES-avtalet Ds 1992:34).