Affärssystem: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Den allt snabbare utvecklingen i samhället gör att behovet av teknisk och affärsmässig kompetens är stort. TELMah Affärssystem fyller detta behov. Första året läser du företagsekonomi som ger en helhetsbild av hur en organisation fungerar, utvecklas och styrs, samt informationssystem som ger grundläggande kompetens, så att du enkelt ska kunna utnyttja modern informationsteknik. Följande år läser du fortsättningskurser i företagsekonomi och informationssystem, då med speciellt fokus på affärssystem. Du läser också valbara kurser och kan på så vis skapa din egen kompetensprofil inom affärssystem. Studenter som gått utbildningen arbetar idag med verksamhets- och affärsutveckling i yrkesroller som projektledare, produktchefer, marknadsförare, kvalitetsansvariga, controllers eller systemutvecklare, systemförvaltare, upphandlare, konsulter m.m. Den gemensamma nämnaren är affärssystem och arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor. Du kan också arbeta som egen företagare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
TGAFF version 1
Engelsk benämning:
Business Information Systems
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
07 september 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
07 september 2011
Ersätter utbildningsplan fastställd:
18 februari 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Upplägg

Utbildningen ingår i programfamiljen Teknik, ekonomi och ledarskap och följer en gemensam struktur.

Gränsöverskridande, ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen och innebär bl.a. att studenter som deltar i olika kurser ingår i samma projektgrupper. Projekten innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession.

Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
 • Se kommentar nedan
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4
Höst 2014 - Termin 5
Vår 2015 - Termin 6
Kommentar:

Under första och andra året börjar kurserna på höstterminen och fortsätter på vårterminen.

Under termin 5 och 6 läses valbara kurser om totalt 30 hp, 15 hp per termin.

Lärandemål

Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom områdena teknik, ekonomi och ledarskap med inriktning mot Affärssystem.

Lärandemålen är relaterade till vald utbildningsomfattning enligt följande:

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom Affärssystem, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa förståelse för att sammanhang och problem kan ses ur olika ämnesperspektiv
 • visa förståelse för hur flerdisciplinära projekt utvecklas och genomförs
 • visa kunskap om organisations- och miljöfrågor
 • visa kunskap om hur Affärssystem kan beställas, införas och utvecklas i verksamheter av olika slag
 • visa kunskap om Affärssystems möjligheter och begränsningar för verksamhetsutveckling
 • visa kunskap om samspelet mellan ekonomi-teknik för utveckling av Affärssystem

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom området
 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området Affärssystem
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade
 • kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande områdena teknik, ekonomi och ledarskap
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper
 • visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • kunna söka, värdera och tillgodogöra sig relevant information
 • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar
 • kunna söka, inhämta och värdera relevant information
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom området Affärssystem göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • förstå nödvändigheten av och ha förutsättningar för ett livslångt lärande

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Affärssystem omfattande 180 hp kräver minst 90 hp med progression i Informationssystem samt minst 60 hp med progression i Företagsekonomi.

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Helena Holmström Olsson, programansvarig
Telefon: 040-6657319
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620
Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-6657037