Metodik för mätning av användbarhet

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013, höst 2011, höst 2010

Kurskod:
DA181A version 1,2
Engelsk benämning:
Methodology for Measuring Usability
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
16 juni 2008
Fastställandedatum:
17 maj 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter kursplan fastställd:
09 april 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och färdighet om teori, metoder och verktyg för informationsinsamling och analys för kvalitetsarbete och design av informationssystem.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 31-60-poängsnivå i förhållande till kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

DA166B-Arkitektur för och utveckling av e-tjänster, 15hp och DA167A-Informationsdesign: tillämpningar, 15hp
Eller
ME105A Databasbaserad publicering, 15hp och ME149A Crossmedia och publicering i flera kanaler, 15hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • kunna redogöra för Internets arkitektur
 • kunna redogöra för egenskaper hos Internettrafik
 • visa kännedom om möjligheter och begränsningar för mätningar på Internet
 • känna till vanliga applikationer för mätning på Internet
 • kunna redogöra för hur rådata kan samlas in, analyseras och presenteras
 • känna till och beskriva olika perspektiv på användbarhet
 • känna till och kunna redogöra för skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder
 • kunna grunderna i deskriptiv statistik
 • visa kännedom om motiven för anonymisering av mätresultat
 • visa förståelse för vikten av användarorienterad utveckling

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna anonymisera ett datamaterial
 • kunna samla in och analysera mätdata i syfte att studera användbarhetsaspekter hos ett webbaserat system
 • kunna förebereda och genomföra en observationsstudie med, för studien tillämpliga metoder
 • kunna använda datorbaserade verktyg för att genomföra användningsanalyser, användbarhetstester, användarupplevelsestudier och enkätundersökningar
 • visa färdighet i grundläggande statistik
 • kunna diskutera trovärdighet i statistiskt genomförda studier

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.

Betygsbedömning: För väl godkänd krävs att minst 60% av redovisningarna värderats VG.

Bedömning görs genom värderingar av skriftliga och muntliga redovisningar. Värderingen görs i samråd av minst två lärare, som använder skalan U, G och VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar bl.a.:
• mätinstrument
• beteende- och prestationsmätning
• verbala rapporter
• intervjumetodik
• statistisk analys
• teknisk och analytisk grund för webbmätningar
• automatisk informationsinsamling

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och en konferens. Den pedagogiska formen utgörs av en seminarieserie med laborativa inslag.

Föreläsningar ca 10 timmar, seminarier ca 20 timmar, laborationer ca 50 timmar, individuell uppsats med avslutande konferens ca 120 timmar, självstudier ca 200 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tullis, T. & Albert, B. Measuring the User Experience. Morgan Kaufmann, 2008. ISBN-13: 9780123735584
 • Rubin, J. & Chisnell, D. Handbook of Usability Testing. Wiley, 2nd Ed., 2008. ISBN-13: 9780470185483
 • Kaushik, A. Web Analyitcs 2.0. Sybex, 2010. ISBN: 9780470529393
 • Moore, D. & Notz, W.I. Statistics – Concepts and Controversies. Freeman, 6th Ed., 2005. ISBN: 0716786362

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet arkiveras.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen