Introduktion till programmering

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

högskolepoäng 100%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
DA354A version 2
Engelsk benämning:
Introduction to Programming
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 februari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom grundläggande programmering. Under kursens gång inhämtas erfarenheter av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara.

Innehåll

Kursen fokuserar på praktiska programmeringsfärdigheter, förankrade i relevant teori. Utgångspunkten är studentens arbete med specifika problem. Kursen behandlar:

 • problemlösningsstrategier
 • användning av språkkonstruktioner från strukturerad programmering
 • implementering och utvärdering av egna program

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna visa förståelse för grundläggande begrepp inom strukturerad programmering
 • visa ett algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
 • kunna övergripande diskutera skillnader och likheter mellan strukturerad och objektorienterad programmering
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • självständigt från en problembeskrivning kunna analysera problem och konstruera ett fungerande program
 • kunna motivera sin programkod med avseende på lämpliga kontrollstrukturer, läsbarhet samt konventioner i aktuellt programmeringsspråk
 • kunna använda tredjeparts- och standardbibliotek vid programmering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt resonera kring alternativa lösningar för ett givet programmeringsproblem

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, laborationer, samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie uppgifter med fokus på problemlösning i det aktuella programmeringsspråket. Redovisningar sker i form av dokumenterad programkod, kompletterat med skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Betygsbedömning görs enligt kriterier som bifogas med varje uppgift.
För Godkänd krävs att samtliga redovisningar genomförts och värderats som godkända.
För Väl godkänd krävs därutöver att en majoritet av VG-grundande uppgifter värderats som väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Downey, Allen B. (2012) Think Python, O'Reilly, Beijing, ISBN-13: 9781449330729
Därutöver kan aktuella webbkällor användas, tillgängliga för studenten vid kurstillfället.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08337 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program