Företagsekonomisk grundkurs

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi och utvecklar helhetsförståelse för hur verksamheter fungerar och styrs. Den vänder sig till alla med intresse av hur företag är organiserade och utvecklas. Den består av fyra delar samt en del där dessa integreras: organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys samt integration.

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
EK201A version 4,1
Engelsk benämning:
Business Administration, General Course
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Företagsekonomi, Ekonomi med IT
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
13 november 2008
Fastställandedatum:
20 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
24 februari 2011

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i ämnet företagsekonomi samt få en helhetsbild av hur ett företag eller annan verksamhet fungerar och styrs så att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet skapas.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi 1-30 hp (G1N).

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande uppvisa:

 • kunskap om begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning samt extern redovisning och räkenskapsanalys
 • kunskap om hur marknadsföring fungerar och genomförs
 • kunskap om olika perspektiv på organisation samt om hur organisatoriska problem kan förklaras och lösas
 • kunskap, förståelse och medvetenhet om metoder som används i företagsekonomiskt utrednings- och forskningsarbete
 • kunskap om och förståelse för synsätt som ligger bakom olika företagsekonomiska begrepp, modeller och metoder
 • kunskap om och förståelse för samspel mellan företagsekonomins olika delområden; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning
 • kunskap om och förståelse för begreppet hållbar utveckling och vilken relation det har till ett företags verksamhet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande:
 • självständigt kunna söka och bedöma relevant information
 • kunna använda begrepp och modeller vid lösning av företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa
 • kunna genomföra kostnads- och intäktsanalyser, kalkyler och budgets samt räkenskaps- och kassaflödesanalyser
 • kunna utföra löpande redovisning, med stöd kunna framställa årsbokslut (ej koncerner) och lösa bokslutspolitiska problem
 • kunna tolka årsbokslut och årsredovisningar och med hjälp av sådan information bedöma lönsamhet, kassaflöde och problem som rör finansiell ställning, resultat och lönsamhet
 • vid företagsanalyser och företagsekonomisk planering samt lösning av företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa, kunna integrera marknadsföring, organisation, ekonomistyrning, företags- och räkenskapsanalys samt extern redovisning
 • kunna söka information om och kunna tillämpa etiska och juridiska regler inom marknadsföring och extern redovisning
 • självständigt kunna genomföra ett mindre företagsekonomiskt utredningsarbete
 • muntligen och skriftligen kunna presentera och kommunicera analyser av samt diskutera och föreslå lösningar på företagsekonomiska problem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande:
 • förstå hur marknadsföring, organisation, ekonomistyrning och redovisning är relaterade till problem som rör migration, etnicitet, genus och miljö
 • förstå ekonomistyrningens normgivande betydelse i förhållande till miljöproblem
 • reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom området samt förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkursen Organisation, 6 hp

 • obligatoriska muntliga casediskussioner samt obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift för varje case 2 hp (betygsnivåer: U/G)
 • skriftlig tentamen 4 hp (betygsnivåer: U/G/VG)

Delkursen Marknadsföring, 6 hp
 • skriftlig tentamen 4,5 hp (betygsnivåer:U/G/VG)
 • obligatoriskt deltagande i case-diskussioner (case-undervisning) samt obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift (görs i grupp) för varje case 1,5 hp (betygsnivåer: U/G)

Delkursen Ekonomistyrning, 6 hp
 • skriftlig tentamen 2 hp, benämnes som del A (betygsnivåer: U/G)
 • skriftlig tentamen 4 hp, benämnes som del B (betygsnivåer: U/G/VG)
Frivilliga inlämningsuppgifter kan lämnas in i samband med föreläsningar eller lektioner. De frivilliga inlämningsuppgifterna ligger på betygsnivån godkänt och motsvarar högst 10 % av tentamenspoängen. De kan endast tillgodoräknas i ordinarie tentamen, del B, inom ramen för godkänt.

Delkursen Extern redovisning och räkenskapsanalys, 6 hp
 • skriftlig tentamen 5 hp (betygsnivåer U/G/VG)
 • obligatorisk inlämningsuppgift (görs i grupp) 1 hp (betygsnivåer U/G)

Delkursen Företagsekonomiskt utredningsarbete, 6 hp
 • skriftlig individuell inlämningsuppgift 1 hp (betygsnivå U/G)
 • skriva en affärsplan (görs i grupp) som redovisas dels skriftligen, dels muntligen vid ett obligatoriskt seminarium 5 hp (betygsnivåer U/G/VG)

För att få skriva affärsplanen krävs godkänt på den skriftliga individuella inlämningsuppgiften.

För betyget godkänd krävs godkända skriftliga tentamina, godkända inlämningsuppgifter, godkänt företagsekonomiskt utredningsarbete och godkänt deltagande i obligatoriska föreläsningar, casediskussioner och seminarium.

För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom väl godkänt på fyra av följande fem examinationer:
 • Tentamen i organisation (4 hp)
 • Tentamen i marknadsföring (4,5 hp)
 • Tentamen i ekonomistyrning, del B (4 hp)
 • Tentamen i extern redovisning och räkenskapsanalys (5 hp)
 • Företagsekonomiskt utredningsarbete (5 hp)

Innehåll eller kursinnehåll

Ett viktigt inslag i kursen är att de olika ämnesområdena integreras genom case, gästföreläsningar samt genom det företagsekonomiska utredningsarbetet.

Kursen består av fyra delkurser, som är ämnets traditionella huvudområden, samt en delkurs då dessa områden integreras i en företagsekonomisk utredning, i form av en affärsplan:

 • Organisation 6 hp
 • Marknadsföring 6 hp
 • Ekonomistyrning 6 hp
 • Extern redovisning och räkenskapsanalys 6 hp
 • Företagsekonomiskt utredningsarbete 6 hp
I den sistnämnda delkursen ingår träning i samhällsvetenskaplig metod. Inom kursen diskuteras också olika arbetssätt för att styra en verksamhet mot en mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar inriktning. Förutom miljöperspektivet tas genusperspektivet samt migrations- och etnicitetperspektivet upp bland annat i delkursen Organisation och i det företagsekonomiska utredningsarbetet

Arbetsformer

Föreläsningar ca 75 timmar, gästföreläsningar ca 10 timmar, lektioner ca 55 timmar, handledning och seminarier ca 20 timmar, självstudietid ca 640 timmar. I självstudietiden ingår bl.a.

 • förberedelse av case (Organisation)
 • förberedelse av case (Marknadsföring) genom bl.a. skriftliga inlämningsuppgifter som görs i grupp
 • inlämningsuppgift (Extern redovisning) som görs i grupp
 • företagsekonomiskt utredningsarbete som sker i grupp

Vid ca 15 % av de lärarledda aktiviteterna gäller obligatorisk närvaro. Tillfällen där närvaro är obligatorisk för att bli godkänd på kursen fördelas enligt följande: Introduktion ca 1 tillfälle, Organisation ca 5 tillfällen (case-undervisning), Marknadsföring ca 3 tillfällen (case-undervisning), Företagsekonomiskt utredningsarbete ca 10 tillfällen (introduktion, metodföreläsningar, gästföreläsningar, handledning, seminarium).

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2011; 4:e uppl.). Den nya Ekonomistyrningen. Liber, Stockholm.
 • Ax, C. & Kullvén, H. (2011; 4:e uppl.). Den nya Ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber, Stockholm.
 • Baines, P., Fill, C. & Page, K. (2011). Marketing. Oxford University Press, Oxford.
 • Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H. (2011). Integrerad organisationslära. Studentlitteratur, Lund.
 • Grönlund, A., Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Principbaserad redovisning. Studentlitteratur, Lund.
 • Grönlund, A., Tagesson, T. & Öhman, P. (2010). Principbaserad redovisning Övningsbok. Studentlitteratur, Lund.
 • Rienecker, L. & Jörgensen, P.S. (2008). Att skriva en bra uppsats. Liber, Stockholm.
 • Kurskompendium 2011–2012: Företagsekonomi. Malmö högskola, Kultur och Samhälle.
 • Kompendium – Ekonomistyrning. Malmö högskola, Kultur och Samhälle (finns tillgängligt via kurshemsida).

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Camilla Berntson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657692
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179