Byggnadsteknik med inriktning förmedling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
FF307F version 2
Engelsk benämning:
Building Technology for Real Estate Brokerage
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
11 november 2019
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsförmedling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om byggtekniska frågor för att kunna upplysa och vägleda fastighetsförmedlingsprocessens parter.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Byggnads- och inomhusmiljö
 • Fastighetsinstallationer (el och VVS)
 • Styrning, lås och säkerhet
 • Byggnadstekniska ritningar
 • Framtida utmaningar; miljö, klimat och energi
 • Överlåtelsebesiktning och besiktningsprotokoll
 • Energideklarationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

1. kunskap om byggnaders tekniska och funktionella system samt förståelse av dess konsekvenser för huset, människor och miljö.

2. kunskap om byggnadstekniska begrepp och byggnadstekniska ritningar, samt dess symboler och innehåll.

3. kunskap om gällande regelverk och byggnadsbestämmelser samt hantering av bygglovsärenden.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

4. beskriva byggnaders tekniska och funktionella system samt dess konsekvenser för huset, människor och miljö.

5. tolka besiktningsprotokoll, dess innehåll och begrepp samt etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

6. tolka energideklarationer, dess innehåll, begrepp och betydelse.

7. beskriva framtida utmaningar vid om- och nybyggnad gällande: miljö, klimat och energi.

Arbetsformer

 • Föreläsningar, studiebesök, självstudietid och övningar.
Inlämningsuppgifter utförs individuellt och i grupp. Projektuppgift utförs i grupp.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs:

 • skriftlig tentamen (4 hp) (1, 2, 3, 4, 7,) (UV)
 • inlämningsuppgifter (2,5 hp) (2, 4, 5, 6) (UG)
 • projektuppgift (1 hp) (2, 4, 7) (UG)
För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hemgren, P. & Wannfors, H. (senaste upplaga). Husets ABC. Nordstedts, Stockholm.
 • Hagentoft, C-E & Sandin, K. (senaste upplaga). Byggnadsfysik- så fungerar hus. Studentlitteratur, Lund.
 • Elsäkerhetsverkets skrift: Elsäkerhetspocket, (pdf nedladdningsbar senaste upplaga). Elsäkerhetsverket.
 • Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan, (pdf nedladdningsbar senaste upplaga) Boverket Publikationsservice, Karlskrona.
Kompletterande material, litteratur och vetenskapliga artiklar.

Referenslitteratur:
 • Strandberg, B. (senaste upplaga). Bygga hus - illustrerad bygglära. Studentlitteratur, Lund.
 • Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur, Lund.
 • Tänk efter före - vid ändring och underhåll av byggnad. (2005). Boverket Publikationsservice, Karlskrona.
 • Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (2009). Så byggdes villan. Forskningsrådet Formas, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurs:
FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7,5 hp

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ingrid Svetoft, Kursansvarig
Telefon: 040-6657958

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program