Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad

Sammanfattning

Kursen ger fördjupade kunskaper avseende evidensbaserade kunskapsunderlag genom att bl a:
  • presentera principerna för evidensbaserad vård
  • presentera metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier
  • låta kursdeltagarna träna ovanstående metoder och genomföra en enklare systematisk litteraturstudie.

Behörighetskrav

90 hp i ämnet omvårdnad eller i annat ämne inom det människobehandlande området, vari ett examensarbete om 15 hp ska ingå.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2016

Kurskod:
HS621C version 1,2
Engelsk benämning:
Assessment in Evidence Based Nursing
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
05 juli 2012

Förkunskapskrav

90 hp i ämnet omvårdnad eller i annat ämne inom det människobehandlande området, vari ett examensarbete om 15 hp ska ingå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 1 inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård samt i termin 1 inom Masterprogrammet i Omvårdnad. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i examensfodringarna för magister- eller mastersexamen inom huvudområdet omvårdnad.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten inhämtar kunskap och färdigheter i att genomföra och framställa ett evidensbaserat kunskapsunderlag inom omvårdnadsområdet samt förståelse för hur ett sådant underlag kan tillämpas.

Innehåll

Inom ramen för kursen presenteras en introduktion till evidensbaserad hälso- och sjukvård i allmänhet och inom omvårdnad i synnerhet. Principerna för att genomföra en systematisk litteraturstudie belyses och tillämpningar av evidensbaserade kunskapsunderlag diskuteras..

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1. formulera en relevant vetenskaplig frågeställning för en systematisk litteraturstudie inom omvårdnadsområdet,
2. tillämpa metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier, och
3. kritiskt värdera och resonera kring tillämpning av evidensbaserade kunskapsunderlag i ett omvårdnadssammanhang.
.

Arbetsformer

Undervisningen har fokus på studentaktiva arbetsformer och studentens möjlighet att inhämta kunskap över kursens gång via deltagande i föreläsningar, grupparbete, seminarier, helpdesktillfällen samt via enskilda studier. Föreläsningar och grupparbeten varvas med enskilda studier och färdigställande av paper som diskuteras i seminariegrupper (lärandemål 1-3). Studenterna arbetar parvis med kritisk granskning av artiklar (lärandemål 2), men skriver enskilda paper inför seminarier (lärandemål 1-3). I seminarierna diskuteras studentens paper och studenten tränar att ställa kritiska frågor och ge återkoppling utifrån att kritiskt värdera inlämnade paper (lärandemål 1-2). Vidare finns möjlighet att delta i helpdesktillfälle där enskilda studenters frågor kring att hitta lösningar i pågående arbete gemensamt diskuteras och värderas (lärandemål 1-3). Kursdeltagarna ansvarar för att allt skriftligt material finns tillgängligt via kursens webbsida inför seminarium och examination.

Bedömningsformer

Bedömningen baseras på färdigställande av ett paper (lärandemål 1-3) som är en systematisk litteraturstudie av mindre omfång vilken presenteras och försvaras i ett examinationsseminarium utifrån sedvanligt förfarande vid opponent- och respondentskap (lärandemål 3). Fokus vid bedömning av paper berör studentens förmåga att i texten förmedla metodstringens och läsbarhet på ett relevant och tydligt vis utifrån överensstämmelse med formerna för en utvärderande systematisk litteraturstudie. Fokus vid bedömningen av opponentskap berör studentens förmåga att framföra i sammanhanget väsentlig kritik avseende svagheter och styrkor i granskat paper samt skapa dialog med respondenten. Specifika bedömningskriterier presenteras i studiehandledningen. För studenter som ej godkänts görs omarbetning utifrån examinators anvisningar (komplettering av paper och skriftlig inlämningsuppgift avseende opponentskap) och förnyad bedömning sker.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

DiCenso A, Guyatt G, Ciliska D, (2005) Evidence-Based Nursing. A Guide to Clinical Practice. St Louis: Elsevier Mosby. 640 s.

Greenhalgh T, (2012) Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter – grunden för en evidensbaserad vård. Lund: Studentlitteratur. 309 s.

Nordenström J, (2004) Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Stockholm: Karolinska University Press. 78 s. (eller senare upplaga)

SBU, (2014) Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok (2:a upplagan). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 261 s.

Willman A, Bahtsevani C, Nilsson R, Sandström B, (2016) Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. 186 s.

Det tillkommer vetenskapliga artiklar samt litteratur med relevans för inlämningsuppgifter och examinationsuppgift. ca 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande samt att resultatet av kursutvärderingen återkopplas till studenterna dels på schemalagd tid (inom program) och dels via e-post och elektronisk nätplattform (fristående kurs). Formativ kursutvärdering sker kontinuerligt under kursens gång i relation till olika arbetsformer som föreläsningar, grupparbeten och seminarier, men även avslutningsvis vid examination.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Maria Eiman Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657909
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 november 2021 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

29 augusti 2022 - 04 november 2022 Dagtid 50% Malmö

28 augusti 2023 - 03 november 2023 Dagtid 50% Malmö