Omvårdnad vid diabetes A

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i medicinsk vetenskap med inriktning diabetesvård samt omvårdnad av personer med diabetes utifrån kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändring-sarbete, säker vårdinformatik. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar sina kunskaper om metoder för lärande och preventivt arbete inom diabetesområdet utifrån ett personcentrerat psykosocialt perspektiv.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp i huvudämnet omvårdnad inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
HS662B version 1
Engelsk benämning:
Diabetes Nursing A
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp i huvudämnet omvårdnad inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs och kan även ingå som valbar kurs inom Mastersprogrammet i Omvårdnad.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i medicinsk vetenskap med inriktning diabetesvård samt omvårdnad av personer med diabetes utifrån kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vård, informatik). Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar sina kunskaper om metoder för lärande och preventivt arbete inom diabetesområdet utifrån ett personcentrerat psykosocialt perspektiv.

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning av medicinsk vetenskap avseende diabetessjukdomens fysiologi och patofysiologi samt behandlingsåtgärder, såsom farmakologisk behandling och levnadsvanor. Aktuella författningar och nationella riktlinjer för diabetesvården utgör utgångspunkt för sjuksköterskans roll i diabetesteamet tillika med omvårdnad utifrån kärnkompetenserna. Diabeteskomplikationer samt prevention och behandling av dessa belyses, både ur medicinsk, vetenskapligt, omvårdnads- och psykosocialt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1. analysera problem utifrån ett medicinskt, vetenskapligt och omvårdnadsperspektiv hos individer med diabetes,
2. bedöma behov utifrån ett individuellt perspektiv avseende medicinsk vetenskap och omvårdnad relaterat till diabetessjukdomen,
3. identifiera riskfaktorer relaterat till diabeteskomplikationer, samt kunna föreslå relevanta preventiva insatser,
4. analysera planerad specifik individuell omvårdnad gällande patienter med diabetes utifrån ett omvårdnads-, medicinskt vetenskapligt, och psykosocialt perspektiv,
5. reflektera utifrån ett pedagogiskt perspektiv över hur individens egenvård och delaktighet i livsstilsförändringar och farmakologisk behandling kan utformas, och
6. reflektera över sjuksköterskans roll i diabetesteamet med fokus på individen med diabetes.

Arbetsformer

Kursens pedagogiska grundsyn bygger på ett studentaktivt lärande. Undervisningen för samtliga lärandemål bedrivs i form av föreläsningar med därtill kopplade seminarier samt enskilda studier och diskussioner där såväl egna erfarenheter som kurslitteratur och vetenskapliga artiklar bearbetas individuellt eller i grupp. Detta kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kursintroduktion samt schemalagda seminarier är obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras med skriftlig individuell tentamen. Lärandemål 1-6 examineras individuellt med ett akademiskt paper med utgångspunkt från patientfall som redovisas och diskuteras vid ett obligatoriskt examinationsseminarium med utgångspunkt från patientfall. Eventuell frånvaro från obligatoriska moment kompletteras enligt beslut av kursens examinator genom skriftlig kompletteringsuppgift.
Lärandemål 1: Fokus vid bedömningen ligger på studentens individuella förmåga att analysera problem: utifrån ett medicinskt, vetenskapligt och omvårdnadsperspektiv hos individer med diabetes. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen.
Lärandemål 2: Fokus vid bedömningen ligger på studentens individuella förmåga att utifrån ett individuellt perspektiv avseende medicinsk vetenskap relaterat till diabetessjukdomen identifiera omvårdnadsbehov och föreslå adekvata omvårdnadsinterventioner. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen.
Lärandemål 3: Fokus vid bedömningen ligger på studentens individuella förmåga att identifiera riskfaktorer relaterat till diabeteskomplikationer, samt kunna föreslå relevanta preventiva insatser. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen.
Lärandemål 4: Fokus vid bedömningen ligger på studentens individuella förmåga att analysera planerad specifik individuell omvårdnad gällande patienter med diabetes utifrån ett omvårdnads-, medicinskt vetenskapligt, och psykosocialt perspektiv. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen.
Lärandemål 5: Fokus vid bedömningen ligger på studentens individuella förmåga att reflektera utifrån ett pedagogiskt perspektiv över hur individens egenvård och delaktighet i livsstil och farmakologisk behandling kan utformas. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen.
Lärandemål 6: Fokus vid bedömningen ligger på studentens individuella förmåga att reflektera över sjuksköterskans roll i diabetesteamet med fokus på individen med diabetes. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen.

För godkänt betyg på kursen krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på båda examinationerna som ingår i kursen samt närvaro vid obligatoriska seminarier. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på den individuella skriftliga tentamen samt akademiskt paper och muntlig presentation vid examinationsseminariet.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel om inget annat anges i avtalet. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (Red.), (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264 s.

Gudmundsson P, (2018) Skrivanvisningar för studenter vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Utbildningsnämnden Fakulteten för hälsa och samhälle 2018 Malmö: Malmö universitet. 13 s.

Mulder H, (2017) Diabetes mellitus – ett metabolt perspektiv. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 200 s.

Nyström F H, Beren C, Nilsson PM, (Red.), (2019) Diabetes och metabola syndrom. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. 208 s.

Pilhammar E, (Red.) (2019) Pedagogik inom vård och handledning. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 172 s.

Socialstyrelsen, (2011) Kost vid diabetes. En vägledning till hälso- och sjukvården. Edita Västra Agos. Västerås. 34 s.

Socialstyrelsen, (2018) Nationella riktlinjer för diabetesvård. Diabetesvård Stöd för styrning och ledning. Edita Bobergs i Falun, 2015. 144 s. www.socialstyrelsen.se, oktober 2018. Artikelnummer 2018-10-25 (pdf).

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2009) Egna mätningar av blodglukos vid diabetes utan insulinbehandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU-rapport nr 194. 165 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2009) Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes. Stockholm: SBU-rapport nr 196. 263 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2010) Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU-rapport nr 201. 328 s.

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, (2013) Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård. Responstryck. Tredje upplagan. 11 s.

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Kap 3-4, 23-24. Statens folkhälsoinstitut, rapport nr 2003:44. Sandvikens tryckeri, Sandviken. 2003. 51 s.

Wikblad K, (Red.) (2012) Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 2a upplagan. 476 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande samt att resultatet av kursutvärderingen återkopplas till studenterna dels på schemalagd tid (inom program) och dels via elektronisk nätplattform (fristående kurs). Formativ kursutvärdering sker kontinuerligt under kursens gång i relation till olika arbetsformer som föreläsningar, grupparbeten och seminarier, men även avslutningsvis vid examination.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Victoria Lazer, Kursansvarig
Telefon: 0406657736
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-15501

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.