Historia I

Sammanfattning

I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med tematiska fördjupningar. Kursen präglas av kulturanalytiska och socialhistoriska angreppssätt. Kursen syftar till att med utgångspunkt i vanliga människors i olika historiska skeenden skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. I kursens uppsats tillämpas och tränas den muntliga historiens metoder och perspektiv. Du får träning i intervjuteknik och skriver sedan en uppsats om en persons liv i förhållande till 1900-talets och 2000-talets historia. Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, exkursioner och skriftliga presentationer. Ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt tillämpas konsekvent. Är du intresserad av Historia, finns fortsättningskurserna Historia II och Historia III som leder fram till kandidatexamen. Historia kan även läsas på magister-/masternivå samt på forskarnivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IS175F version 2,6
Engelsk benämning:
History I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Historia
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 juli 2020
Ersätter kursplan fastställd:
12 juni 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Historia.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om grundläggande historiska förändringsprocesser och deras konsekvenser för människors liv. Studenterna ska också tillägna sig en grundläggande kompetens i historiska metodfrågor

Innehåll

Som vetenskaplig, humanistisk disciplin fokuserar ämnet Historia på människan och hennes skiftande levnadsvillkor, där kontinuitet och förändring i tid och rum studeras i en social, politisk, ekonomisk och kulturell kontext.
Vid Malmö högskola finns en uttalat social- och kulturanalytisk ansats i historieundervisningen, där aktör/struktur och system/praktik knyts samman i ett övergripande studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer, migration, kulturmöten, politik och kulturella uttryck. Olika historiska synsätt kontrasteras mot varandra, med fokus på maktrelationer och beroendeförhållanden på global såväl som lokal nivå. Ambitionen är att utgå från ett samhällshistoriskt underifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom ett återkommande bruk av begrepp som exempelvis klass, genus, etnicitet och generation.
Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Kursen är en introducerande översikt över historia som akademisk disciplin med tonvikt på det samhällshistoriska underifrånperspektivet och den kulturella vändningen.
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till senmedeltiden. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Kursen är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia fram till ca. 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng

The Long 19th, and the Short 20th Century
I delkursen ges en är en översikt över internationell, europeisk och svensk historia efter ca. 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.
Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng

Student Essay: Oral History
Examinationen utgörs av en uppsats, där självständigt genomförda intervjuer används i en historievetenskaplig undersökning som försvaras vid ett seminarium, samt av opposition av annan uppsats.

Lärandemål

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography

Efter avslutad delkurs ska studenten

  • kunna diskutera frågor om historia som vetenskap med tonvikt på samhällshistoria och dess relation till andra discipliner
  • reflektera kring den historiska kunskapens roll i samhället och om människors etiska ansvar för hur den används

Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från äldsta tid till senmedeltiden
  • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från äldsta tid till senmedeltiden
  • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från senmedeltidens slut till ca. 1800
  • beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från senmedeltidens slut till ca. 1800
  • redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 4:
Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
The Long 19th, and the Short 20th Century
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• beskriva och diskutera olika samband mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser i en global, europeisk och svensk kontext från1800-talets början till idag
• beskriva, jämföra och diskutera barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor i ett underifrånperspektiv från 1800-talets början till idag
• redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och aktuell forskning inom delkursens huvudområde

Delkurs 5:
Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
• diskutera och problematisera bruket av muntligt källmaterial i historiska undersökningar
• självständigt skapa och använda ett muntligt källmaterial i en egen historisk undersökning
• självständigt formulera historiska frågeställningar utifrån grundläggande historisk teori och metod
• i sin undersökning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussionsseminarier, metodövningar och kortare muntliga och skriftliga presentationer, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng
Historiography
Examinationen utgörs av metodövningar samt en individuell skriftlig examinationsuppgift vilka redovisas i form av en portfolio
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng
From Reformation to Revolution
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Delkurs 4:Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng
Student Essay: Oral History
Examinationen utgörs av en uppsats, där självständigt genomförda intervjuer används i en historievetenskaplig undersökning som försvaras vid ett seminarium, samt av opposition av annan uppsats.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart
Delkurs 5: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng The Long 19th, and the Short 20th Century
Examinationen utgörs av en metodövning samt en individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng Historiography
Orwell, George, 1984, Atlantis, 2001 (283 s.)
Hunt, Lynn (Historien: och varför den angår oss. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur, 2019, 113 s
Scandia, 2013:2, (ca 40 s)
Ågren, Henrik (red), Perspektiv på historia: En introduktion till historiestudier, Studentlitteratur, 2015,
224 s
Summa: 777 s.
Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, Lund 2009. (s.15-123, 108 s.)
Hedeager, Lotte, “Scandinavia before the Viking Age”. I Stefan Brink och Neil Price, red. The Viking World (2 uppl. 2012). London: Routledge 2008.s.11-22. (11 s.)
Janson, Tore, 2007. Romarinnor och romare: livet i antiken. Stockholm: Wahlström & Widstrad. (225 s.)
Charpentier Ljungqvist, Fredrik, Den långa medeltiden: De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation, Dialogos, Stockholm 2015. (312 s.)
Myrdal, Janken & Bäärnhielm, Göran, Kvinnor, barn och fester i medeltida mirakelberättelser, Skaraborgs Länsmuseum, Skara 1994. (s. 119) (urval)
Queckfeldt, Eva. Medelhavsvärlden: 3000 år av historia. Studentlitteratur, Lund 2011. (223 s.)
Wiesner-Hanks, Merry, E., 2015. A Concise History of the World, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-209 (209 s.)
Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives, 2 rev. ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell 2010. (ca 100 s.)
Läshäfte till de medeltida seminarierna tillkommer. Utdrag ur: Hermansson, Lars & Magnúsdóttir, Auður (red.), Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sverige: Kriterium 2016. Aili, Hans, Ferm, Olle, och Gustavsson, Helmer (red.), Röster från svensk medeltid. Latinska texter i original och översättning. Stockholm: Natur och kultur 1990
Summa: ca 1100 s.
Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng From Reformation to Revolution Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 131-269, (138 s.)
Hammar, AnnaSara, ”How to transform peasants into seamen: The manning of the Swedish navy and a double-faced maritime culture”, International Journal of Maritime History, november 2015, 27:4, s. 696-707 (11 s.)
Harlitz Kern, Erika, ”Stormakten Sveriges transatlantiska kolonier”, i Katarina Streiffert Eikeland och Madelaine Miller, red. En maritim värld: från stenåldern till idag. Bricoleur press, Lindome 2013, s. 237-245. (8 s.)
Marks, Robert, The Origins of the Modern World: A Global and Environmental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-First Century, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, s. 1-94 (94 s.)
Delar ur: Naum, Magdalena. & Nordin, Jonas M., red. Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, Springer, New York, NY 2013. [Elektronisk resurs http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-6202-6] (ca 300 s.)
Tegenborg Falkdalen, Karin, Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid, Institutionen för historiska studier, Umeå Univ., Diss. Umeå Univ., Umeå, 2003. (204 s.)
Wiesner-Hanks, Merry, E., A Concise History of the World, Cambridge University Press, 2015, s. 210-285 (75 s.)
Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives, 2 rev. ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell 2010. (ca 100 s.)
Summa: ca 1000 s.

Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng The Long 19th, and the Short 20th Century
Delkurs 4 – Det långa 1800- och det korta 1900-talet
Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 271-386 (115 s.)
Burton, Antoinette & Ballantyne, Tony, World Histories From Below: Disruption and Dissent, 1750 to the Present, Bloomsbury, London, 2016). Valda delar (ca 35 s.)
Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Arbetsmarknadsdepartementet, Ds 2014:8). Valda delar (ca 70 s.)
Englund, Peter. Brev från nollpunkten. Historiska essäer. Stockholm: Atlantis, 1996 (el. senare). (256 s.)
Fulbrook, Mary, Divided Generations i Dissonant Lives: Generations of Violence Through the German Dictatorships, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 96-167 (71 s.)
Hall, Catherine & Rose, (red.), At Home with the Empire: Metropolitan Culture and the Imperial World, Cambridge University Press, Cambridge, 2006. Valda delar (ca. 30 s.)
Ludvigsson, David, The Historian-Filmmaker’s Dilemma Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius, 2003, 29 s.
Marks, Robert, The Origins of the Modern World: A Global and Environmental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-First Century, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, s. 97-218 (113 s.)
Mazower, Mark, Den mörka kontinenten: Europas nittonhundratals historia, Daidalos, Göteborg, 2000 (valda delar ca. 200 s.)
Qureshi, Sadiah, Peoples on Parade: Exhibitions, Empire, and Anthropology in Nineteenth-Century Britain, University of Chicago Press, Chicago, 2011. (valda delar, ca 70 s)
Straus, Scott, Why Perpetrators Say They Committed Genocide i The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda (New York: Cornell University Press, 2008), s. 122-152 (30 s).
Wiesner-Hanks, Merry, E., A Concise History of the World, Cambridge University Press, 2015, s. 286-372 (86 s.)
Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives, 2 rev. ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell 2010. (ca 100 s.)
Summa: ca 1205 s.

Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng Student Essay: Oral History
Field, Sean ’Disappointed Remains: Trauma, Testimony, and Reconciliation in Post-apartheid South Africa’ i The Oxford Handbook of Oral History, Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 142-158 (16 s).
Gildea, Robert, Mark, James & Warring, Anette (red.), Europe’s 1968: Voices of Revolt, Oxford University Press, Oxford, 2013. Valda delar. (ca 25 s.)
Portelli, Alessandro, (artikel) ’What makes oral history different’ (tillhandages genom stencil)
Thomsson, Heléne, Reflexiva intervjuer, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 164 s.
Thor Tureby, Malin & Hansson, Hansson (red.), Muntlig historia i teori och praktik, 2015, 234 s.
Thor, Malin, ”Muntliga källor och källkritik”, i Muntlig historia, Lund 2006 (Studentlitteratur s 21-40, 19 s.
Vince, Natalya, Our fighting sisters: Nation, memory and gender in Algeria 1954-2012, Manchester University Press, Manchester, 2016. Valda delar (ca 40 s.)
Summa: ca. 523 s.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Emma Lundin, Kursansvarig
Telefon: 040-6658433
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program