Utställningsdesign

Sammanfattning

Utställningsdesign används inom många områden, alltifrån utställningar på museer till exponering av kommersiella produkter. Genom kursen tillägnar du dig både teoretiska och praktiska grundläggande kunskaper. Du kommer att arbeta med ljus-, ljud-, text- och rumsdesign till olika typer av utställningar. Kursen vänder sig till dig som vill förbättra möjligheterna att presentera material i form av föremål och texter. Viss undervisning sker på engelska, liksom viss kurslitteratur.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
KD107A version 3,2
Engelsk benämning:
Expo Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 september 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till utställningsdesign och innehåller fyra delmoment med olika fokus där det sista momentet för ihop kunskaper och erfarenheter från de övriga tre. [GP1] Teori och reflektion ingår i varje moment, liksom designträning för varje moments specifika krav.
Del 1: Introduktion till utställningsdesign. Modell, skiss och analysverktyg (3 hp)
Del 2: Studie av form i relation till innehåll. Laboration med föremål, monter och rum (3 hp)
Del 3: Studie av några verkningsmedel inom utställningsdesign. Laboration med ljus- ljud, text och dokumentation (3 hp)
Del 4: Studie av designprocessen. Design av helt utställningskoncept. Planering och presentation av ett utställningsförslag på ett givet tema. (6 hp)

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter avslutad kurs ska studenten på en grundläggande nivå kunna:
- redogöra för olika utställningsformer och deras funktioner (1)
- beskriva relationen mellan föremål, monter och rum i en utställning (2)
- redogöra för olika strategier att styra besökare genom utställningar (3)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA:

Efter avslutad kurs ska studenten på en grundläggande nivå kunna:
- arbeta med modell, skiss och rittekniker i produktion av utställningar (4)
- planera och presentera ett utställningsförslag på ett givet tema (5)
- laborera med verkningsmedel som ljus- ljud och text i design av utställning (6)
- dokumentera och reflektera över sitt egna arbete (7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter avslutad kurs ska studenten:
-kunna reflektera över sin egen designprocess i relation till etik, estetik och beställare (8)

Arbetsformer

Praktiska övningar, i grupp och individuellt, föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Bedömningsformer

I del 1 examineras lärandemål 1 och 4 med en skriftlig inlämningsuppgift och inlämnad modell som diskuteras i ett seminarium. (3 hp)

I del 2 examineras lärandemål 2 och 3 med inlämningsuppgift i form av skiss och rapport från laboration som redogörs muntligt i ett seminarium. (3 hp)

I del 3 examineras lärandemål 6 där det dokumenterade resultatet från laborationer med ljus, ljud och text jämte reflektioner lämnas i en rapport vilken det redogörs muntligt för i ett examinerade seminarium. (3hp)

I del 4 examineras lärandemål 5, 7 och 8 i en muntlig presentation av inlämnat utställningsförslag med skriftlig rapport. (6 hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dean, David, Museum Exhibition Theoryand Practice (1996) Routledge
O’ Doherty, Brian, Inside the White Cube, University of California Press(1976)
Hughes, Philip:Exhibition Design: An Introduction2 nd ed.(2015)
Malm, Magdalena, Wik, Annika (red) 2012 Imagine the Audience, Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice. förlag: Art and Theory, Stockholm (utdrag)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Vissa kostnader utöver litteratur kan tillkomma, så som:
-material för modell, skiss och dokumentation
-resekostnader till utställningar i regionen
-inträdesavgifter till utställningar

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Eftermiddag 50% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Anmälningskod: mau-12112

Öppen för sen anmälan

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Eftermiddag 50% Malmö Schema