Svenska för lärare, åk 1-6, II

Sammanfattning

I kursen behandlas kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk för år 1-6 och hur dessa kopplar till teoretiska perspektiv på lärande. I kursen möter deltagarna kunskap om barns olika textvärldar och om barns kulturella förändringar. Centralt i kursen är inslag om hur språkutvecklande lärmiljöer skapas i ett första- och andraspråksperspektiv. Grunderna i läromedelsanalys är ytterligare ett inslag i kursen. Kunskap ges hur lärare kan stödja elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån genomförda bedömningar av elevtexter det vill säga hur lärare kan använda bedömning som del av undervisning och elevers lärande i år 1-6.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Godkända kurser: KS169F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande I eller KS170F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande II eller KS244F-Svenska för lärare, åk 1-6, prov 1. Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
KS245F version 2
Engelsk benämning:
Swedish Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2021
Ersätter kursplan fastställd:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Godkända kurser: KS169F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande I eller KS170F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande II eller KS244F-Svenska för lärare, åk 1-6, prov 1. Eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig teoretiska och didaktiska kunskaper om barns tal- och skriftspråksutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv samt om hur flerstämmiga och språkutvecklande läromiljöer kan skapas. Kursen syftar också till att studenten ska få kunskap om kulturella förändringar, t.ex. i de textvärldar barn möter. Dessutom syftar kursen till att studenterna ska lära sig grunderna i läromedelsanalys, fördjupa sin förståelse av bedömningens funktion att stödja elevers språk- och kunskapsutveckling samt utveckla sin förmåga att använda bedömning som del av sin undervisning och elevers lärande i ett 1-6- perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar olika synsätt och teoretiska aspekter på den tidiga och fortsatta läs- och skrivundervisningen. Barns olika villkor och behov och hur dessa kan mötas i en kulturellt heterogen skola belyses. Några olika pedagogiska riktningar presenteras och diskuteras.

En av kursens bärande tankar är att språkanvändning och språkutveckling ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll. Kursen behandlar också frågor kring att lära på sitt andraspråk. Hur språkutvecklande miljöer och ett inkluderande arbetssätt kan skapas i en flerspråkig miljö belyses och diskuteras.

Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • beskriva, analysera och problematisera barns tal- och skriftspråksutveckling ur ett första – och andraspråksperspektiv samt resonera kring hur man kan följa, stödja och bedöma denna utveckling
  • kunna bedöma och analysera elevtexter/arbeten utifrån olika aspekter av elevers kunskapsutveckling för att ge framåtsyftande respons
  • diskutera hur olika kommunikativa uttrycksformer såsom ord, bild, drama, musik och rörelse samt informationsteknologi kan användas i syfte att skapa en interaktiv och flerstämmig lärandemiljö
  • diskutera och reflektera över betydelsen av kunskap om olika ämnens språk-, läs-, skriv- och kunskapsutveckling, skrivundervisning och villkoren för skrivande i olika ämnen och olika genrer
  • kritiskt granska och värdera texter som elever möter i olika läromedel
  • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett tematiskt arbete där skönlitteraturens och andra medietexters språk- och kunskapsutvecklande potential beaktas
  • muntligt ta ställning till och uttrycka sin egen språk- och kunskapssyn

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av
grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier, föreläsningar och informationssökning.

Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kurs II examineras i två delar, en del muntligt och en del skriftligt. Utifrån kunskaper om kulturella förändringar och barns textvärldar planeras och utformas i grupp en lektionssekvens med stöd i kursplaner i svenska och svenska som andraspråk. Arbetet presenteras muntligt i en digital produktion. I arbetet granskas läromedelstexter kritiskt utifrån ett såväl innehållsmässigt som språkligt perspektiv samt val av aktiviteter/, undervisningsmaterial/ och bedömningsformer med stöd i språkutvecklingsteorier och styrdokument som rör svenska och svenska som andraspråk och utifrån aspekterna etnicitet, genus och klass. Arbetet ska motiveras med utgångspunkt i didaktikens centrala frågor – vem, vad, varför och hur – och i styrdokument och svenskämnena. Studentens språk- och kunskapssyn uttrycks i samband med den muntliga redovisningen. (mål 3,4,5, 6 och 7)

I en skriftlig del analyseras i par autentiska elevtexter och därefter problematiseras elevers tal- och skriftspråksutveckling ur ett första- och ett andraspråksperspektiv med hjälp av aktuell forskning och adekvat terminologi.Texten ska också ta upp resonemang kring bedömning av elevers språkutveckling och hur den kan stödjas. (mål 1och 2)
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet.?(2007). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, www.skolverket.se (120 s)
Bergöö, Kerstin; Jönsson, Karin & Nilsson, Jan (1997).?Skrivutveckling och undervisning. Lund: Studentlitteratur (194 s)
Fast, Carina (2007).?Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola.?Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (ca 200 s.) alt.
Ewald, Annette (2007).?Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår.?Diss. Lund : Lunds universitet. Tillgänglig på Internet:?http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/4095/Ewald%20Avhandling%20MUEP.pdf?sequence=1?
Garme, Birgitta (2010).?Elever skriver. Lund: Studentlitteratur (193 s)
Gibbons, Pauline (2006).?Stärk språket stärk lärandet.?Uppsala: Hallgren & Fallgren (208 s)
Jönsson, Karin (red.) (2009).?Bygga broar och öppna dörrar. Stockholm: Liber (196 s)
Liberg, Caroline; af Gejerstam, Åsa & Wiksten Folkeryd, Jenny (2010).Utmana, utforska, utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur (116 s)
Liberg, Caroline & Smidt, Jon (red). (2019) Att bli lärare i svenska. Stockholm: Liber
Nilsson, Jan (2007)?Tematisk undervisning. Lund: Studentlitteratur. (240 s.)
Nilsson, Jan, Wagner, Ulla & Rydstav, Emma (2008).?Vilja och våga: temaarbete i grundskolans tidigare år.?Lund : Studentlitteratur. (135 s.) /alt
Magnusson, Kerstin, Malmgren, Gun & Nilsson, Jan (2013).?Att göra sin röst hörd: tematisk undervisning i grundskolans mellanår. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Wedin, Åsa (2011).?Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år.?1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kursplan svenska, svenska som andraspråk och modersmål

Aktuella uppsatser och vetenskapliga artiklar samt skönlitteratur, ca 300 s., tillkommer

Referenslitteratur:
Nya språket lyfter!?[Elektronisk resurs]. (2009). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet:?http://www.skolverket.se/sb/d/646?

Språket på väg. 1, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9. [Elektronisk resurs]. (2008). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet:?http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/42/81/090916%20Spraket_pa_vag_1.pdf?

Språket på väg. 2, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9.?[Elektronisk resurs]. (2008). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet:?http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/42/81/090916%20Spraket_pa_vag_2.pdf

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Björn Hagström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657473
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö