Professionsutveckling på vetenskaplig grund

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018

Kurskod:
LL725P version 1,1
Engelsk benämning:
Scientific-based Professional Development
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
25 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2014

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utifrån en vetenskaplig grund ska kunna reflektera över sin professionsutveckling ur ett individ- och samhällsperspektiv.Vidare syftar kursen till att studenterna ska utmana och utveckla egna och andras erfarenheter utifrån relevant forskning i yrkesverksamheten. Kursen syftar även till att studenterna ska utveckla sin förmåga att identifiera frågor och problem i den pedagogiska verksamheten samt sin förståelse för hur aktuell forskning, olika teorier och metoder kan användas för att analysera och belysa för yrkesprofessionen centrala frågor ur olika perspektiv.

Innehåll

Genom att studenterna kritiskt granskar den egna undervisningspraktiken, läraruppdraget och professionsutvecklingen i förhållande till teorier om lärande samt erfarenhetsbaserad kunskap knyts utbildningen samman. Ett fokus i kursen är olika teoribildning och metodiska angreppssätt inom det utbildningsvetenskapliga området. I kursen betonas lärarens ansvar att tillsammans med andra lärare planera, utveckla och reflektera över pedagogisk verksamhet på vetenskaplig grund. I arbetet med att planera ett utvecklingsarbete för relevant undervisning/verksamhet ges studenterna tillfälle att reflektera över yrkesuppdragets innebörd att påverka det framtida samhället.Vidare utvecklas förmågan att avgränsa en fråga för yrkesprofessionen central fråga eller utvecklingsområde och undersöker förutsättningarna pedagogiskt och didaktiskt i verksamheten enligt vetenskapliga principer.

En del av kursen är verksamhetsförlagd, och de perspektiv och det innehåll som aktualiseras under denna del relateras till kursens övriga innehåll.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt organisera och genomföra pedagogisk verksamhet på ett dialogiskt och empatiskt sätt med tydligt fokus på barns och ungas olika intressen, förmågor och behov

  • kritiskt granska den egna undervisningspraktiken, läraruppdraget och professionsutvecklingen i förhållande till teorier om lärande samt erfarenhetsbaserad kunskap

  • redogöra för olika teoribildningar och metodiska angreppssätt inom det utbildningsvetenskapliga området

  • urskilja, analysera och värdera forskningsprocessens olika delar utifrån vetenskapliga principer

  • formulera en avgränsad och för yrkesprofessionen central fråga samt söka och sammanställa relevanta källor för att belysa frågan ur olika perspektiv

  • planera ett utvecklingsarbete i relevant undervisning/verksamhet.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuellt arbete, grupparbeten, diskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra kursdeltagare och lärare genom att aktivt bidra med erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade kunskapsutbyten och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts även ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Studenten dokumenterar individuellt den egna undervisningspraktiken och jämför den kritiskt í relation till olika teoribildningar och metodiska angreppssätt samt föreslår insatser som bidrar till utvecklingen av ämnesundervisningen. Dokumentationen bearbetas med kamratrespons, presenteras individuellt och granskas gruppvis under ett seminarium (alt. webinarium). (Lärandemål 1, 2, 3 och 4)

Gruppvis genomförs informationssökning av relevant litteratur och forskning för en avgränsad och för yrkesprofessionen central fråga eller utvecklingsområde samt värderar sammanställningen av källorna. Underlaget granskas och diskuteras gruppvis under ett seminarium (alt. webinarium). (Lärandemål 4 och 5)

Vidare undersöker studenten individuellt eller parvis förutsättningarna för att genomföra ett utvecklingsarbete enligt vetenskapliga principer. Förutsättningarna bearbetas med kamratrespons, presenteras muntligt i egen vald medieform och diskuteras i grupp. (Lärandemål 4, 5 och 6).[JH1]

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

[JH1]

En lärandestyrd modell förutsätter en direkt koppling mellan lärandemål och bedömningsform. Här redovisas de former för bedömning av studentens prestationer som används i kursen och hur det fastställs att studenten nått lärandemålen. Om omtentamen sker i annan form ska detta anges.

Alla lärandemål ska examineras. Obligatorisk närvaro får endast krävas när lärandemål inte kan inhämtas och examineras på annat sätt än genom deltagande. Exempel: För att xx (skriv relevant/a lärandemål) ska kunna examineras krävs deltagande i xx (laboration eller motsvarande).

För kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning ska det framgå hur denna examineras.

Om antalet provtillfällen är begränsat ska detta anges.

Om provkoder används anges bedömningsform och poängomfattning per prov. Det ska framgå vilka prov med betyget VG som krävs för betyget VG på hel kurs. Detta gäller även för kurser med delkurser.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlström, Inge & Carlström Hagman Lena-Pia (2007). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (valda delar ca 100 s.)

Dimenäs, Jörgen & Davidsson, Birgitta, (red). (2007): Lära till lärare. Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Lund: Liber. (valda delar ca 100 s.)

Lindblad, Rita Foss & Lander, Rolf (red.) (2009). Att säkra det osäkra – redskap för reflektion och makt i skolans utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (154 s.).

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. (149 s.)

Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillgänglig via http://www.skolverket.se/publikationer (93 s.)

Vetenskapsrådet (2008). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
. Tillgänglig via www.vr.se (17 s.)

Tillkommer valbar vetenskaplig text.

Dessutom tillkommer litteratur av relevans för ämnesinriktningen. Denna litteratur väljs i samband med kursstart.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

18 januari 2021 - 04 april 2021 Dagtid 100% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program