Grundläggande statistik och försöksplanering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
MA250A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Statistical Analysis and Experimental Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om statistiska metoder för att analyserar data, kunskaper om olika metoder inom försöksplanering, samt genomförande av statistiska undersökningar.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • planering av urvals- och totalundersökningar
 • metoder för datainsamling
 • konstruktion av frågeformulär, feltyper i undersökningar
 • grundläggande begrepp i försöksplanering
 • beskrivande statistik
 • skattningsteori, konfidensintervall, hypotesprövning
 • enkel och multipel regression och korrelation
 • sambandsanalys, chi2-metoden

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om grundläggande begrepp inom statistikområdet
 • visa kunskap i grundläggande statistiska metoder med inriktning mot undersökningsmetodik och försöksplanering
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs kunna studenten:
 • utföra en statistisk undersökning och försöksplanering
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar av statistiska frågeställningar i dialog med olika grupper
 • skriva statistiska rapporter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att kritiskt reflektera över publicerade statistiska undersökningar
 • visa insikt om statistikens roll i samhället och vårt ansvar för hur den används

Arbetsformer

Föreläsningar, datorlaboration, projekthandledning samt självstudier.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd laborationsrapport (1,5 hp), inlämningsuppgifter (2,5 hp) samt projektarbete med skriftlig och muntlig redovisning (3,5 hp)

Krav för väl godkänd: Betyg väl godkänd för projektarbetet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Box, George E. P., Hunter, J. Stuart & Hunter, William Gordon (2012). Praktisk statistik och försöksplanering. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Engstrand, Ulla & Olsson, Ulf (2009). Variansanalys och försöksplanering. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att geseller genomgått störreförändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprovbaseradepå den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Yuanji Cheng, Kursansvarig
Telefon: 040-6657653

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-18083

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök