Sexologi: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A)

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
SX761A version 1
Engelsk benämning:
Sexology: Degree Project
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör mastersprogrammets femte och sjätte termin (om tredje året läses på helfart) eller sjunde och åttonde terminen (om tredje och fjärde året läses på halvfart) och är en kurs inom huvudområdet sexologi.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete, med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sexologiska kunskapsområdet.

Innehåll

Under kursen arbetar studenten med att självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. Studien skall vara relevant för det sexologiska kunskapsområdet. Studenten tillämpar forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv samt forskningsetiska överväganden. Under kursen diskuterar studenten forskningsfrågor samt val av forsknings- och analysmetoder under föreläsningar, arbetsseminarier och individuell handledning. Vid arbetsseminarier och genom opposition vid avslutande uppsatsseminarium granskas även andra studenters texter. Slutligen ingår i kursen att studenten offentligt försvarar sitt examensarbete vid ett specifikt examinationstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie av relevans för det sexologiska kunskapsområdet,

2. tillämpa forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv samt göra forskningsetiska överväganden,

3. kritiskt värdera andra studenters examensarbeten, och

4. offentligt försvara sitt eget examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska moment så som föreläsningar, seminarier, självstudier och eget skrivande samt handledning såväl individuellt som i grupp. Seminarierna inleds oftast med en kortare föreläsning kring ett specifikt tema som etik, metod, syfte eller analys. Därefter behandlas dessa teman, utifrån frågeställningar som är knutna till kurslitteraturen. Lärandemål 1 uppnås genom eget skrivande, grupphandledning och individuell handledning. Genom arbetsseminarier, etikprövning och eget skrivande uppnås lärandemål 2. Under seminarier och opposition vid avslutande uppsatsseminarium arbetar studenterna med att uppnå lärandemål 3. Vid avslutande uppsatsseminarium uppnås lärandemål 4.
Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Särskilda riktlinjer anges av examinator avseende krav för genomförandet av självständigt och offentligt försvarad uppsats, samt försvar av ett eget examensarbete.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar och seminarier, samt kritisk granskning av övriga kursdeltagares texter och uppsatser samt bedömning av examensarbetet.

Lärandemål 1 och 2 examineras genom presentation av eget skriftligt material som diskuteras vid arbetsseminarier. Fokus i bedömningarna av lärandemål 1 och 2 är på att självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie samt i denna tillämpa forskningsmetoder, vetenskapsteoretiska perspektiv och göra forskningsetiska överväganden.

Lärandemål 3 examineras genom att studenterna granskar andra kursdeltagares skriftliga material vid minst ett seminarietillfälle samt genom opposition vid avslutande uppsatsseminarium. Fokus för bedömning av lärandemål 3 är alltså att kritiskt värdera andra studenters examensarbeten.
Lärandemål 4 examineras genom en självständigt genomförd och offentligt försvarad uppsats, och fokus för bedömningen av denna uppgift är att offentligt försvara sitt eget examensarbete,

För betyget Godkänd krävs att studenten genomgår kursens samtliga obligatoriska examinerande delar, det vill säga deltagande vid föreläsningar och seminarier, genomför en opposition av kurskamrats uppsats, planerar och genomför en vetenskaplig studie och offentligt försvara sitt examensarbete med godkänt resultat. För betyget Väl godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av god språkhantering, god struktur vad gäller form och innehåll, originalitet och metateoretisk förståelse.


Rätt till omtentamen

Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrne G, (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. (245 s.)
Alvehus J, (2013) Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Malmö: Liber. (144 s.)

Bryman A, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (690 s.)
Burman Å, (2017) Bli klar i tid – må bra på vägen: handbok för doktorander. Stockholm: Natur & Kultur. (200 s.)
Djurfeldt G, Larsson R, Stjärnhagen O, (2010) Statistisk verktygslåda 1. Stockholm: Studentlitteratur. (300 s. av 480 s.)

Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare/examinator.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Övrigt

Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Catrine Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658577
Charlotta Carlström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657318
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 03 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 03 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 02 juni 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 31 maj 2024 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program