Produktdesign

Sammanfattning

Programmet vänder sig till dig som vill skapa morgondagens produkter; som designer, produktutvecklare eller designforskare. Under utbildningen får du praktisk och teoretisk kunskap om hur du hanterar designprocesser och utvecklar produkter för många olika ändamål.
Utbildningen förbereder dig för att söka vidare till en master inom något designområde, och det är också möjligt att söka arbete som produktdesigner efter utbildningen.

Öka dina chanser med arbetsprov
Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Arbetsprovet läggs ut i samband att antagningen öppnar och du hittar det under fliken ’Urval’.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 35%, högskoleprov 35%, särskilt prov 30%. Antagningen till 30 % av utbildningsplatserna sker utifrån ett alternativt urval som baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Behovet av god design ökar. För att möta kommande samhällsutmaningar ställs allt högre krav på väl utformade produkter. Detta ställer krav på att designern har kompetens inom en rad olika områden och utbildningen är därför tvärvetenskaplig.

Utbildningen vänder sig till dig som har ett intresse och för form och design och vill tänka och problematisera kring ditt skapande. Utbildningen kan vara extra intressant för dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med eller studera konst och design.

Produktdesign verkstaden

Mix av teori och praktik

Genom praktiskt och teoretiskt arbete lär du dig designerns arbetsmetoder och verktyg. Bland annat studerar du:

 • Designmetodik
 • Designhistoria och designteori
 • Vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande
 • Forskningsmetodik genom design
 • Design för hållbar utveckling och andra samhällsutmaningar
 • Materialkunskap och produktionsteknik
 • Formlära
 • Skiss-, modell- och presentationsteknik
 • Designstrategi

Utbildningen innehåller också mindre inslag från andra designpraktiker såsom grafisk design och interaktionsdesign.

Programmets upplägg

Seminarier, föreläsningar och workshops blandas med praktiskt arbete i vår verkstad. Programmet tar även in gästföreläsare och du gör studiebesök. Föreläsarna är allt från verksamma designers till forskare, och utbildningen har en tydlig koppling till forskning inom design på Malmö universitet. Många av studentprojekten ställs ut, antingen på Malmö universitet, Form/Design Center i Malmö eller på andra offentliga platser.

Du ges under programmet möjlighet att arbeta i projekt med anknytning till organisationer, företag och forskningsprojekt. Du får därigenom en inblick i olika möjligheter att arbeta som verksam designer. Utbildningen avslutas med en termins examensarbete inom design, där du har stor valmöjlighet att utforma projektet inom ett område du har ett extra stort intresse av.

Välj mellan praktik, fristående kurs och utlandsstudier

Under senare hälften av utbildningen ges en valbar termin. Här kan du välja att läsa fristående kurser, studera utomlands på någon av universitetets över 200 partneruniversitet eller göra praktik. Under termin fyra ges vid intresse individuella utvecklingssamtal för att diskutera både de delar inom utbildningen du utformar själv liksom dina tankar på vad du vill göra när du har tagit din examen. Via universitetet har du också möjlighet till också karriärvägledning.

Efter examen

Utbildningen ger dig en kandidatexamen inom produktdesign. Efter examen kan du välja att börja arbeta direkt eller läsa vidare på en master, antingen i Sverige eller utomlands. Efter en vidareutbildning finns även doktorandutbildningar för dig som är intresserad av att forska inom design.

Tidigare studenter arbetar idag bland annat som produktutvecklare på Green Furniture, designer för Royal Copenhagen, produktutvecklare på Hanoi Design Center i Vietnam, Industrial Designer och Project Manager och industridesigner på Above, Service designer på Experio Lab (forskningsprojekt på Göteborgs universitet)

Några exempel på företag som tidigare studenter har startat är bland annat Noia Designduo ApS, MÚK och Tvåfota design.

 

Intervjuer

Urval

Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Instruktioner för arbetsprov läggs upp här när utbildningen öppnar för anmälan. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
KGPRD version 4
Engelsk benämning:
Product Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
30 november 2016
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
22 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmet i Produktdesign syftar till att ge en grundläggande och bred utbildning med fokus på produktens alla aspekter: från behov och idé, till konceptualisering, formgivning, materialvalsprocess och tillverkning. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter.

Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt och problembaserat lärande och är ofta projektbaserat. Lärandet understöds genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar och mer komplexa tillämpningar. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.

Studenterna får under sin utbildning möjlighet till näringslivskontakt genom studiebesök, yrkesverksamma kontakter i undervisningen samt möjlighet att göra praktik.

Progression
Under första året ligger fokus på grundläggande yrkesverktyg och designprocessens vanligaste metoder. Undervisningen syftar också till att ge studenterna begreppsapparaten för produktdesign samt formgivningens grunder. Första året introduceras den reflekterande praktiken och inblick i designforskning liksom användarcentrerad design och materialvalsprocesser.

Under år två sker en fördjupning mot hållbar utveckling och forskning inom design. Produktdesign kopplas även till interaktionsdesign, grafisk design och design management. Termin fyra ges på engelska.

Under termin fem har studenten möjlighet att utforma sin egen inriktning genom valbara kurser (t.ex. verksamhetsförlagda studier) och under den sjätte terminen genomförs kursen Examensarbete där studenten visar sina färdigheter och förmågor inom ämnet.

Undervisningen sker till stor del genom projektbaserad pedagogik där de olika produktdesignkurserna går ut på att utveckla en eller flera produkter med av kursen givet fokus, t ex användare, material eller förstudie. Komplexiteten inom dessa projekt ökar och kraven av högre nivå på de olika delarna i produktutvecklingsprocessen höjs under de tre åren i utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet produktdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att inom området produktdesign kunna välja relevanta metoder för att experimentera, konkretisera och kommunicera designalternativ
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet produktdesign göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • kunna värdera sitt agerande som produktdesigner utifrån, estetiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde produktdesign
Degree of Bachelor of Arts with a Major in Product Design

Övrigt

För behörighet till termin 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 45 inom programmet och till termin 6 minst 120 inom programmet från termin 1 till 4.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mau.se

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema