Frågor om sexualitet och dess betydelse är så ständigt närvarande för alla som arbetar med människor, oavsett om man tänker medicinskt eller psykosocialt. Och i samhället i stort. Man kommer liksom inte runt det.

Johanna Jäghagen, student

Sexologi, masterprogram

Sammanfattning

Programmet ger fördjupade kunskaper både om sexualitet som företeelse och som fält för professionella interventioner samt om sexologi som vetenskapligt kunskapsområde utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Programmet riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis till dig som är kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare och är intresserad av att utveckla fördjupad kunskap om sexologiska frågor. Programmet är även tänkt för dig som är intresserad av att gå vidare inom området och påbörja en forskarkarriär inom ämnet.

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Programmet ger fördjupade kunskaper både om sexualitet som företeelse och som fält för professionella interventioner och om sexologi som vetenskapligt kunskapsområde utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av olika kulturella perspektiv på sexualiteten. Det betyder hur forskning, utbildning och praktik inom det sexologiska fältet påverkas av att vi lever i ett samhälle präglat av etnisk och kulturell mångfald behandlas.

Programmet är tvåårigt och går på halvfart de två första åren, på helfart det sista.

Exempel på kurser inom programmet

  • Sexualitet, kön och kultur
  • Sexuella livsstilar, riktningar och variationer
  • Sexologi som kunskaps- och forskningsområde
  • Politik, kultur och sexuallagstiftning
  • Klinisk sexologi.

Efter examen

Programmet riktar sig till yrkesverksamma, exempelvis som kurator, barnmorska, sjuksköterska, psykolog eller läkare.  Efter utbildningen har du fördjupad kunskap som du har med dig i ditt yrke. Du kan också gå vidare mot en specialistfunktion.

Utbildningen ger också en grund, en masterexamen, för den som gå vidare och forska inom ämnet.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
SASXM version 8
Engelsk benämning:
Sexology, Master Program
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
15 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Upplägg

Utbildningen leder till masterexamen i sexologi. Studierna bedrivs på halvfart under fyra år, alternativt med möjlighet att från termin 5 – 8 studera på helfart.

Mastersprogrammet inom huvudområdet sexologi har två uttalade syften: dels att erbjuda en kvalificerad vidareutbildning för yrkesverksamma inom människobehandlande yrkesområden, och dels att bidra till att bredda rekryteringsbasen för forskarstudier i sexologi. Målet är att öka studenternas interprofessionella kompetens, handlingskompetens för kvalificerade arbetsuppgifter, samt kompetens att integrera forskningsresultat i praktiskt arbete. Programmet ger studenten förutsättningar att självständigt analysera och utveckla sexologi, som ämne och som praktikområde. Stor vikt läggs vid att träna studenten i kritiskt tänkande, problematisering och argumentationsförmåga vad gäller val av teori och metod för analys. Programmet har en stark nationell- och internationell forskningsanknytning där undervisning och examinationer bedrivs av forskningsaktiva lärare. Inom ramen för kurserna finns kontinuerligt ett fokus på en ökad kunskap om såväl föreställningar, attityder och emotioner förknippade med andras sexualitet, som studentens egen sexualitet. I programmet ingår reflektionsövningar i form av Sexual Self Acknowledgement (SSA). Sammanlagt genomförs 50 timmar SSA inom programmets kurser.

Arbetsformer
Mastersprogrammets upplägg bygger på en pedagogisk grundsyn som innebär att studenten arbetar tvärprofessionellt under utbildningen inom kurserna. Undervisningen bygger på aktivt deltagande genom obligatoriska föreläsningar och andra obligatoriska moment, individuella examinationer samt projektarbeten som understöds genom föreläsningar av ett mer teoretiskt och metodinriktat slag.

Självständigt arbete (Examensarbete)
För masterexamen i sexologi krävs ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng inom huvudområdet sexologi.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning som anges i kursöversikten för mastersprogrammet. Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp. För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A).

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§.


Examination
Examinationen sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.


Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19 §§.


Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 9-11, 20 §§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
Vår 2022 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
Högskolelagen 1 kap 9 §

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för masterexamen i sexologi
Högskoleförordningen (1993:100)

Kunskap och förståelse
För masterexamen i huvudområde sexologi ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i huvudområde sexologi ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i huvudområde sexologi ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokal profil
Mastersprogrammet i sexologi ges vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper och förståelse för sexualitet utifrån ett individuellt- och sociokulturellt perspektiv, samt öka sin förståelse för sexologi, såväl teoretiskt som inom det praktiska verksamhetsområdet. Vidare ska den studerande visa kunskap om metoder för information, upplysning och undervisning om sexualitet, samt förståelse för förändrings- och behandlingsarbete inom det sexologiska verksamhetsområdet. Studierna ska leda till kunskap såväl som förståelse för teorier, modeller och ideologier som beskriver och förklarar sexuell hälsa och sexuella problem i samhället.

Under utbildningen ska den studerande utveckla förmåga att tillämpa kunskaper om sexualitetens biologiska, psykologiska, sociala och samhälleliga aspekter, samt kunna analysera, bedöma och hantera komplexa orsakssamband för sexuell och reproduktiv hälsa och sexuellt problem. Förmåga att självständigt analysera sexologiska problem samt formulera problembeskrivning för vidare behandling eller hänvisning. Den studerande ska dessutom kunna kritiskt granska kulturella och normativa aspekter på sexualitet i samhället, samt visar förtrogenhet med centrala begrepp, etiska teorier och principer, vetenskapliga synsätt och kvalitativa och kvantitativa metoder relevanta för det sexologiska området.

Efter studierna ska den studerande kunna genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa en medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom sexologi. Den studerande ska kunna värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling i sexologi.


Pedagogisk grundsyn
Utbildningen eftersträvar att integrera teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna har som mål att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpning inom området för sexologi.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Internationalisering
Mastersprogrammet betraktar internationalisering som en del i det pedagogiska arbetet för kunskapsutveckling genom internationell forskning, i syfte att främja ett globalt perspektiv inom huvudområdet sexologi.

Examen

Masterexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för Masterexamen, 120 högskolepoäng uppfyllda. Malmö universitet utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Masterexamen i sexologi. I den engelska översättningen anges Master (120 credits) of Science in Sexology.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Aje Carlbom, programansvarig
Telefon: 040-6657906
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Hur är undervisningen upplagd?

Vi har studenter från många delar av Sverige (och emellanåt Norge och Danmark) som pendlar till Malmö varannan vecka.

Det vanliga upplägget på alla kurser är en heldag (nio till fyra) varannan vecka. Undantagsvis ligger det två heldagar i rad. Dessa moment är obligatoriska. Skulle man någon gång få förhinder, så får man lämna in en ganska omfattande kompletteringsuppgift. En viktig pedagogisk poäng är att alla ska träffas varannan vecka och lära från varandra utöver den undervisning som sker genom lärarna, genom att alla studenter bidrar med sina erfarenheter till gruppen som helhet. Varje kull präglas av en spännande blandning av sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer, socionomer och andra kompetenser inom människobehandlande yrkeskategorier.

En eller ett par timmar i slutet av dagen är ofta avsatta för möjlighet att jobba i grupp face to face. I övrigt sköter studenterna överläggningar i olika kanaler via nätet (mail, Skype, etc).

 

Frågor om antagning till programmet

De som allra bäst kan svara på frågor om krav kring antagningen är Antagningsenheten på högskolan. De nås via denna hemsida: https://www.mah.se/Vill-studera/Anmalan-och-antagning/Kontakt/

Vi antar en kull nya studenter varje höst.

 

Kursplaner och kurslitteratur

På programmets hemsida finns länkar till alla kurser och på kurssidorna finns kursplanerna upplagda. Dessa kursplaner innehåller litteraturlista för respektive kurs.

 

Läs mer om programmet här: http://edu.mah.se/sv/Program/SASXM

Anmälan

03 september 2019 Dagtid 50% Malmö

03 september 2018 Dagtid 50% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 50% Malmö Schema