Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Sammanfattning

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med frågor som delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa för människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl det pedagogiska som det sociala området och ger dig kompetens att arbeta utifrån individens speciella situation.
Efter din examen väntar en bred arbetsmarknad då kunskaper inom funktionshinderområdet med inriktning på socialpedagogiska metoder och arbetssätt är efterfrågad kompetens. Efter utbildningen kan du arbeta som omsorgspedagog, socialpedagog, pedagogiskt ansvarig och arbetskonsulent som anställd inom kommunal, statlig eller privat verksamhet med uppdrag att ge stöd och service till människor med varaktiga funktionsnedsättningar. Exempelvis finns dessa tjänster på särskilda boenden och daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter samt verksamheter inom landsting, skola, privata vårdgivare och frivilligorganisationer. Efter examen kan du även välja att studera vidare på avancerad nivå genom våra masterprogram inom socialt arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Varför studera socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet?

Arbetssätt där enskilda människors behov står i centrum ökar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Både statliga och kommunala verksamheter efterfrågar specifik kompetens inom området. Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet är en treårig programutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig verktyg att möta arbetsmarknaden genom specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Genom utbildningen får du kunskap att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv. Med dessa kunskaper och verktyg kan du arbeta för att stärka delaktighet, inflytande och självbestämmande för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar inom områden som skola, rehabilitering, arbetsliv, särskilt boende, daglig verksamhet eller intresseorganisationer. 

Vad lär du dig?

På universitetet baseras det du lär dig på vetenskapliga grunder och siktar till att du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. Frågor om makt, mänskliga rättigheter och social rättvisa för personer med funktionsnedsättning samt mötet mellan personal och brukare står i fokus i undervisningen. Likaså diskuteras betydelsen av ålder, genus, sexualitet, klass, etnicitet och funktionsnedsättning i termer av intersektionalitet, det vill säga hur dessa sociala positioner inverkar på och genomskär varandra. På utbildningen presenteras även olika perspektiv på ”normalitet”, kropp(ar) och funktion.

Utifrån en samhälls- och socialvetenskaplig grund lär du dig om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsnedsättningar, modern teknik och IT, etik, aktivitet och relationer, lagstiftning, hjälpmedel och alternativ kommunikation samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. För att du ska utveckla ett pedagogiskt- och socialpedagogiskt förhållningsätt för arbete med och för personer med funktionsnedsättning eller personal inom område, rymmer utbildningen även kurser inom socialpedagogik.

Under utbildningen har du återkommande kontakter med verksamheter och intresseorganisationer inom området. Under det andra året får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats för att komma närmare det arbete du utbildas till. Målet med mentorskapet är att du skall integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om brukarinflytande och delaktighet utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt, Under år tre i utbildningen finns en kurs i verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp – 5 veckor) vars syfte är att studenten skall lära sig att praktiskt tillämpa teorier, begrepp och modeller för socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Du träffar många gästföreläsare under utbildningen. Dessa gästföreläsare har personliga erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning eller är professionella aktörer inom funktionshinderområdet.


Under det sista året fördjupar du dina kunskaper med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet för att sedan skriva ditt examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Genom examensarbetet kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete.

Forskning och utveckling

Fakulteten är sedan flera år knutna till forskning och kunskapsutveckling inom funktionshinderområdet med bland annat samarbeten med Region Skåne, Lunds universitet och nationellt Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning.

Vad kan du jobba med efter utbildningen?

Utbildningen ger en kandidatexamen i Handikapp- och Rehabiliteringsvetenskap. Arbetsmarknaden är bred och finns inom alla verksamheter där det finns personer med funktionsnedsättning. Efter examen kan du jobba som omsorgspedagog, socialpedagog, aktivitetspedagog, stödpedagog, habiliteringspedagog, pedagogisk ansvarig, arbetskonsulent och projektledare etc. Dessa tjänster finns inom habilitering eller rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Detta kan vara särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter, arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting eller skola. Sådana tjänster finns även inom den privata sektorn och den idéburna sektorn såsom frivilligorganisationer och sociala företag. Därutöver kan givetvis utbildningen ge grund för en rad andra yrken och titlar.

Internationalisering

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
SGSFU version 9
Engelsk benämning:
Social Pedagogical Work in the field of Disability
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
24 november 2011
Fastställandedatum:
21 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
21 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Utbildningen bedrivs på helfart och leder till en kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-6.
Utbildningen syftar till att utveckla kompetens i socialpedagogiskt arbete med människor och deras nätverk för arbete inom olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Utbildningens praktiska moment utförs i samarbete mellan student, undervisande lärare och studentens mentor och VFU-handledare (yrkesverksamma inom funktionshinderfältet). Mötet med personer med egna erfarenheter av funktionshinder utgör en viktig del i utbildningen.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§.

För tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieåret. För tillträde till tredje studieåret krävs 90 hp varav kurserna SF131B och SF141B skall vara godkända. För tillträde till kurserna SF161B och SF162B krävs därutöver att kurserna SF142B och SF143B skall vara godkända.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan. Rätt till omtentamen Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. För student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 18-19 §§. Examens- och kursbevis Examens och kursbevis utfärdas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 9-11, 20 §§.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101 Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Högskoleförordningen (1993:100)
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokal profil
Utbildningen anordnas för att tillgodose nuvarande och framtida behov inom funktionshinderområdet. Den anordnas vid fakulteten för Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten anordnas även program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, socialpsykiatri och socialt arbete. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området. För att bredda studenternas kompetens om funktionshinderområdet i en internationell kontext finns ett etablerat internationellt utbyte på delar av utbildningen. Likaså ges möjligheter att ansöka och utforma examensarbetet i form av minor field studies. Utbildningen bidrar till arbetsmarknadens behov av kompletterande kompetens inom funktionshinderområdet. Den kombinerar samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskap. Syftet är att utveckla studenternas förmåga att med utgångspunkt i en analys av människors fysiska, psykiska och sociala hälsa bistå med pedagogiska insatser för enskilda individer med funktionshinder och professionella aktörer.

Pedagogisk grundsyn
Programmet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll, evidens och utveckling. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning. Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det socialpedagogiska arbetet.

Personlig professionell utveckling (PPU)
Programmet förbereder för professionellt socialpedagogiskt arbete med människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Detta arbete kräver en kombination av teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personlig mognad. Utbildningen ger en grund för den professionella kompetensen genom såväl teoretiska moment som moment som fokuserar studentens personliga professionella utveckling. Den professionella utvecklingen tränas i s. PPU grupper på samtliga terminer.

Examen

Kandidatexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen med huvudområde Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. I den engelska översättningen anges Degree of Bachelor of Science with a Major in Disability and Rehabilitation Science.

Övrigt

För att tillgodose nuvarande och framtida behov inom funktionshinderområdet anordnar Malmö universitet en treårig kandidatutbildning för arbete inom olika verksamheter på funktionshinderområdet. Den syftar till att utveckla kompetens i socialpedagogiskt arbete med människor och deras nätverk.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Désirée Annvir, programansvarig
Telefon: 040-6657008
Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657589

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema