Informationsarkitekt

Sammanfattning

Vi lever idag i ett informationsintensivt samhälle. Som informationsarkitekt blir din uppgift att bringa ordning i myllret av informationsflöden.
På utbildningen lär du dig att analysera, organisera och integrera information och informationsflöden. Ämnen som ingår är bland annat informationsteknik, webbdesign, webbkonstruktion, informationsdesign, programmering, kvalitet, kognitionsvetenskap, människa–datorinteraktion, projektledning, informationssäkerhet samt mycket mer.
Undervisningen bygger i första hand på ett projektdrivet lärande, vilket innebär att projektarbeten genomsyrar hela utbildningen. Projekten genomförs i samverkan med näringslivet, vilket inte bara gör att utbildningen ständigt är aktuell och uppdaterad, utan också ger dig möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter med arbetsmarknaden. Studieformen är planerad för att ge dig möjlighet att växa i förmågan att arbeta såväl i grupp som självständigt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Informationssystem avgörande i samhället

Vi lever idag i en informations- och kunskapsintensiv vardag, där digitala informationssystem spelar avgörande roller i samhället: inom industri, sjukvård, bankväsende, utbildning och offentlig förvaltning. Digitaliserad information, kraftfulla IT-verktyg och Internet har drivit fram nya lösningar och nya behov. Förändringstakten i utvecklingen av vår digitala infrastruktur erbjuder ständigt och kontinuerligt nya utmaningar och inbjuder till helt nya möjligheter.

Mobiler, spontana trådlösa nätverk och datorer som ryms i fickan fortsätter revolutionera vår vardag. Informationstekniken har börjat ge oss en ny innebörd av att vara oberoende av tid och rum. Vi kan – i princip – komma åt viktig information precis var som helst och när vi vill. Dessa genomgripande förändringar inom teknik och samhälle innebär på många sätt en ny era.

Rollen som informationsarkitekt

Informationsarkitektens uppdrag är att utveckla tjänster med vars stöd brukaren kan åstadkomma bättre resultat till högre kvalitet. Att göra information tillgänglig, synlig och begriplig där (och när) den gör mesta nytta är en av de främsta uppgifterna för en informationsarkitekt.

Framgång i IT-projekt projekt skapas inte genom djup teknisk kompetens eller kreativ interaktionsdesign allena. Det blir allt tydligare att kompetenser, som tidigare funnits hos olika yrkesroller, idag behöver omfamnas av en. En person med en överbryggande kompetens, i en roll med ett övergripande ansvar som har förmåga att samverka med både brukare, beställare, designers och ingenjörer, det är vad en informationsarkitekt är.

Under utbildningen

Utbildningen ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att kunna analysera, strukturera och organisera digital information, med syfte att skapa effektiva lösningar och nya möjligheter i olika typer av verksamheter i samhället. Du lär dig analysera informationsflöden och hur de kan realiseras i interagerande informationssystem. Den kunskap du förvärvar låter dig specificera, konfigurera och integrera informationssystem som tillsammans med brukarna kan samverka i komplexa informationsflöden.

Om yrkeslivet efter utbildningen

Internationellt växer marknaden för informationsarkitekter. Svenska företag annonserar efter informationsarkitekter. Eftersom både utbildningen och yrkesrollen är nya så innebär det att du kommer att kunna påverka profilen på din framtida yrkesroll. Du kommer också att få tillgång till det nätverk som håller på att byggas upp. I nätverket kommer aktörer från univeristetet, offentlig förvaltning och näringsliv att tillsammans arbeta med att förädla utbildningen och den framtida yrkesrollen.

Din utbildning leder till en kandidatexamen. Möjligheterna att ytterligare profilera din examen är stora. Med utbildningen som grund kan du också studera vidare till en magister- eller masterexamen.

Beroende på din specialkompetens och dina intressen så kan du efter utbildningen ha olika typer av arbetsuppgifter, t.ex. verksamhetsanalys, affärsutveckling, systemdesign, informationsstrukturering, tjänsteutveckling, interaktionsdesign, projektledning, webbprogrammering och programutveckling.

Som informationsarkitekt kan du:

 • vara anställd på ett företag med ansvar för informationsstrukturen hos företagets digitala verksamhetsflöden
 • arbeta som uppdragstagare och genomföra de förstudier och verksamhetsanalyser som behövs för att hjälpa en organisation att effektivisera hanteringen av information
 • vara inhyrd av en förvaltning för är att arbeta fram underlag för utveckling av nya digitala tjänster till ett administrativt informationssystem

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGIAA version 7
Engelsk benämning:
Information Architect
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
03 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Undervisningen bygger i första hand på projektdrivet lärande. Detta innebär att projektarbete, som arbetsform och studieform, genomsyrar hela utbildningen. Det finns ett stort inslag av studentinitierat arbete samt omgivningsanknutet arbete inom utbildningen. Detta innebär bland annat att projekt initieras av studenter och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Studenten förväntas att aktivt delta i de olika kursmomenten.

Utöver projektarbete sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, handledning och konsultation. De olika undervisningsformernas användning specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 och 6 läser studenten 15 hp valbara kurser per termin.

Under termin 5 har studenten möjlighet att studera utomlands. I en sådan situation ersätts kursen DA485A med de kurser studenten läser under sina studier utomlands. Dessa kurser ska godkännas av programledare.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förståelse för kostnadseffektiva informationssystemslösningar och deras beroende av användbarhet
 • visa kunskap och förståelse i datavetenskap som underbyggs av avancerad litteratur i ämnet
 • visa kännedom om aktuella forskningsfrågor inom området
 • visa kännedom om vanligt förekommande metoder för design och konstruktion av datorprogram och informationssystem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna tillämpa kunskap och förståelse i sådan grad som krävs i en informationsteknisk yrkesroll
 • kunna analysera lagring och flöden av informationsinnehåll, som kan realiseras i interagerande informationssystem
 • kunna specificera, konfigurera, integrera och vidareutveckla distribuerade informationssystem
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design och konstruktion av datorprogram
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av komplexa informationssystem
 • kunna såväl i grupp som självständigt verka i en informationsteknisk yrkesroll
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • kunna se behov av lösningar för digitala, distribuerade informationssystem, med användning inom det omgivande samhället
 • kunna använda engelsk facklitteratur och engelska facktermer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa ett professionellt förhållningssätt till projektarbete inom informationstekniskt grundade projekt
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap, 180 hp.
Bachelor of Science in Computer and Information Science, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Övrigt

Undervisning på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anton Tibblin, programansvarig
Telefon: 040-6657672

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema