Vi kommer att komma ut i arbetslivet med kunskap både om affärssystem men också i hur man programmerar. Vi kan förstå både ekonomer och IT-specialister och sätta oss in i saker på ett bra sätt.

Andrea Lukacs, student

IT och ekonomi, kandidatprogram

Sammanfattning

Behovet av personer med kompetens inom både IT och ekonomi är stort och fortsätter växa. I utbildningsprogrammet ’IT och Ekonomi’ kombineras dessa båda kompetenser och vi fokuserar på samspelet mellan informationsteknik (IT) och ekonomi i organisationer.
Utbildningen förbereder studenter för en karriär inom verksamhets- och affärsutveckling i yrkesroller som projektledare, produktchefer, marknadsförare, kvalitetsansvariga, controllers, systemutvecklare, systemförvaltare, inköpare, upphandlare, konsulter, IT-strateger, verksamhetsarkitekter, IT-samordnare, BI- analytiker, process coach etc. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor, men du kan lika gärna arbeta som egen företagare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vi lever i ett samhälle där informationsteknik , IT, är grunden för de flesta organisationer och myndigheter. Programmet fokuserar på samspelet mellan IT och ekonomi och förbereder dig för en yrkesroll i en snabbt växande och förändringsorienterad värld.

Under första året läser du om grundläggande begrepp inom företagsekonomi, organisation och ledarskap. Detta kunnande kombineras med hur datorbaserade informationssystem utvecklas och används. Det andra året utvecklar du kunskaper om hur hur IT möjliggör innovation och entreprenörskap samt hur IT kan användas för att förbättra verksamheter. Under sista året kombineras bland annat valbara kurser med ett examensarbete. Programmet har en stark koppling till näringslivet och under hela utbildningen möter du gästföreläsare.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
TGITA version 6
Engelsk benämning:
IT and Business, Bachelor's Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 juni 2014
Fastställandedatum:
03 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Upplägg

IT och Ekonomi är en flervetenskaplig utbildning med fokus på samspelet mellan informationsteknik (IT) och ekonomi i organisationer. Utbildningen ger studenterna möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för hur informationsteknik kan användas för att stödja organisationer i att definiera samt uppnå sina mål för att existera, fungera, förändras och utvecklas i en komplex omgivning. Under utbildningen utvecklar studenterna kunskaper om hur, samt varför, informationsteknik kan användas för att skapa nya organisationsformer och affärsmöjligheter, och därigenom vara en drivkraft för hållbart entreprenörskap och innovation. Slutligen stimulerar utbildningen studenternas förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska och organisatoriska system och processer, och hur detta samspel utgör en grund och en förutsättning för hållbar teknik- och organisationsutveckling. Utbildningen har sitt huvudområde inom informatik.

Under det första året fokuserar utbildningen på en grundläggande förståelse för centrala begrepp inom såväl IT som ekonomi. Detta görs genom kurser där grundläggande företagsekonomiska begrepp inom marknadsföring, extern redovisning, ekonomistyrning samt organisation och ledarskap introduceras. Denna förståelse integreras med grundläggande kunskaper om informationsteknologi och det sätt på vilket informationssystem utgör en viktig infrastruktur för organisationer och organisationsutveckling. Studenterna lär sig grundläggande definitioner av informationssystem, metoder och processer för hur dessa utvecklas. Studenterna introduceras också till modellering och programmering av datorbaserade informationssystem. Slutligen introduceras studenterna till projektledning och projektmetodik i en tvärvetenskaplig miljö där tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter samverkar.

Under det andra året fördjupar studenterna sina kunskaper genom att fokusera på hur organisationsförändring och organisationsutveckling kan bedrivas och de möjligheter, såväl som utmaningar, som uppstår i en alltmer global omvärld. Studenterna lär sig vilken potential data och information har i företag, och hur denna kan användas för att utveckla och förbättra organisationer, samt skapa förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Studenterna lär sig också att kritiskt reflektera och utveckla sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt över etiska och samhälleliga aspekter av IT. Studenterna lär sig också förstå hur samspelet mellan teknik och organisatoriska system utgör en förutsättning för hållbar teknik- och organisationsutveckling.

Under det tredje och sista året erbjuds studenterna ett antal valbara kurser termin fem, där de kan fördjupa sina kunskaper ytterligare. Under den valbara terminen kan studenterna även välja att studera utomlands. Under utbildningens sjätte och sista termin genomför studenterna sitt examensarbete samt fördjupar sig inom, för informatik relevant, forskningsmetodik.

Under hela utbildningen sker studentens lärande genom föreläsningar, projektarbeten, praktiska övningar, case-uppgifter, laborationer, seminarier, handledning och självstudier. Samtliga terminer innehåller projektmoment antingen inom ramen för kurser med ämnesfokus eller i form av specifika projektkurser med syfte att förbereda studenterna inför en professionell karriär inom vilken projektarbete är den dominerande arbetsformen. Genom att ha regelbundet återkommande projektmoment tränas studenterna i att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper de tillgodogjort sig inom ramen för kurserna. De lär sig också att hantera komplexa frågor gällande ledarskap, gruppdynamik, konflikter och arbetsfördelning. Case-uppgifter och projektarbeten relateras till IT-intensiva organisationer och deras problematik. Arbetsformerna innebär att studenterna tidigt tränas i att använda sina ämneskunskaper i en kontext som motsvarar deras framtida professioner.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2023 - Termin 6
Kurserna Informatik: Systemutveckling, 15 hp (DA371A) samt Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp (EK130A) som börjar andra delen av termin 1 fortsätter på termin 2.

Under termin 5 läses 30 hp valbara kurser

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten visa kunskap och förståelse:

 • inom huvudområdet informatik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • för modeller, teorier och begrepp inom informationsteknik, ekonomi och organisation, samt för samspelet mellan dessa som gör att en organisation kan existera, fungera, förändras och utvecklas
 • för hur informationsteknik utgör grund, och skapar möjligheter för hållbar organisationsutveckling och förändringsarbete
 • för hur informationsteknik är en drivkraft för entreprenörskap och innovation i en global marknad
 • för utvecklingsmetodik och processer som används för att lösa komplexa problem i IT-intensiva organisationer, samt för att utveckla datoriserade informationssystem som stöd för organisationer och dess utveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom området informatik
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa relevanta metoder inom området, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper såsom andra studenter, lärare, forskare samt representanter från näringsliv och offentlig sektor
 • visa färdighet och förmåga att redogöra för hur informationsteknik kan användas för att stödja organisationer i att definiera och uppnå sina mål, samt för att skapa handlingsberedskap och utgöra en infrastruktur för förändring och utveckling med hänsyn tagen till en global marknad
 • visa färdighet och förmåga att redogöra för hur informationsteknik kan användas för att förbättra, utveckla och skapa nya möjligheter och därigenom vara en drivkraft för entreprenörskap och innovation
 • kunna tillämpa metoder och processer för utveckling av informationssystem med hänsyn tagen till organisatoriska och ekonomiska förutsättningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom området informatik
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för det egna lärandet
 • kunna kritiskt analysera samspelet mellan informationsteknik och organisatoriska system och processer, samt förstå hur detta samspel utgör en förutsättning för hållbar teknik- och organisationsutveckling
 • kunna deltaga och aktivt bidra i projekt och projektgrupper där ett flertal kompetenser finns representerade

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i informatik, 180 hp
Bachelor of Science in Informatics, 180 credits

Kandidatexamen i informatik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Övrigt

Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carl Johan Orre, programansvarig
Telefon: 040-6657189

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema